ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Polski Rocznik Muzykologiczny – numery archiwalne


TOM IX (2011)

„POLSKI ROCZNIK MUZYKOLOGICZNY” t. IX (2011)
„Na stulecie polskiej muzykologii”

Pełna treść w formacie pdf

Spis treści:
Od Redakcji / From the Editor

Małgorzata Sieradz, „Natus est ROCZNIK MUZYKOLOGICZNY!” „Polski Rocznik Muzykologiczny” w korespondencji od i do Adolfa Chybińskiego
Agnieszka Leszczyńska, Co mogli śpiewać renesansowi gimnazjaliści: kilka uwag o rękopisie vok. mus. i hs. 76g z Biblioteki Uniwersyteckiej w Uppsali
Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Vincenzo Scapitta da Valenza i inni. O franciszkańskich muzykach związanych z patronatem polskich Wazów
Zbigniew Jerzy Przerembski, Okrężne u hrabiego Marchockiego. Z najstarszych przekazów o udziale muzyki w obrzędach dożynkowych
Beniamin Vogel, Fortepiany Marii Szymanowskiej
Elżbieta Zwolińska, O domniemanej aluzji pieśniowej w II części Chopinowskiego Tria g-moll op. 8 i o profesorze Bronisławie Rutkowskim
Edward Boniecki, Duża ciemnożółta koperta. Karol Szymanowski a literatura
Piotr Dahlig, Pieśń ludowa w praktyce społecznej okresu międzywojennego w Polsce
Iwona Lindstedt, Gdy technologia nie nadąża za ideą, czyli o historii gramofonu jako narzędzia kompozytorskiego
J. Katarzyna Dadak-Kozicka, Początek powojennej batalii o muzykę w świetle dokumentów z Walnych Zjazdów Związku Kompozytorów Polskich
Beata Bolesławska-Lewandowska, II Symfonia Witolda Lutosławskiego i II Symfonia Henryka M. Góreckiego – dwie koncepcje późnoawangardowej symfonii dwuczęściowej


TOM VIII (2010)

„POLSKI ROCZNIK MUZYKOLOGICZNY” t. VIII (2010)
„Kompozytor na obczyźnie. W 200-lecie urodzin Fryderyka Chopina”

Spis treści:
Od Redakcji / From the Editor
Teresa Nowak, Tomasz Nowak, Twórczość kompozytorów łużyckich i kwestia ich tożsamości narodowej
Agnieszka Leszczyńska, Rękopis Thannenwald – domniemany repertuar elbląskiego convivium musicum  
Irena Bieńkowska, Muzykalia i teatralia w zbiorach biblioteki ordynackiej w Nieświeżu XVII i I połowy XVIII wieku. Zbiory bialskie
Magdalena Walter-Mazur, Status zakonnic śpiewaczek i instrumentalistek w XVII i XVIII wieku. Profesjonalizacja zakonnic-muzyków na przykładzie polskich benedyktynek 
Ryszard Daniel Golianek, Włoch? Francuz? Anglik? Polak? Społeczne, polityczne i narodowe konteksty działalności artystycznej Józefa Poniatowskiego (1816–1873)
Anna Ryszka-Komarnicka, Fortepianista i kompozytor Ferdinand Quentin Dulcken w Warszawie (ca 1851-1863)
Renata Skupin, Egzotyzm i postacie egzotyki w muzyce – próba rewizji problemu
Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, Metamorfozy dziada-lirnika w sztuce polskiej XIX i początku XX wieku
Beata Bolesławska-Lewandowska, Symfonia jako wypowiedź publiczna i „zapis poglądu na świat” – na przykładzie symfonii kompozytorów polskich II połowy XX wieku

Panel: „Twórca między ojczyzną a obczyzną”

Katarzyna Dadak-Kozicka, Twórca wobec ojczyzny i obczyzny. Wprowadzenie
Leszek Kolankiewicz, Jerzy Grotowski na uchodźstwie
Zofia Helman Emigranci z wyboru
Małgorzata Gąsiorowska, Rodzeństwo Bacewiczów wobec ojczyzny
Barbara Przybyszewska-Jarmińska,  Muzycy obcy i swoi na wieloetnicznych dworach królów Polski z dynastii Wazów
Mirosław Perz, „Ledwie pamiętam jak w kraju śpiewają” – głos w dyskusji


TOM VII (2009)

„POLSKI ROCZNIK MUZYKOLOGICZNY” t. VII (2009)
„Odwieczne pieśni.... Mieczysławowi Karłowiczowi w stulecie śmierci”

Spis treści:
Od Redakcji / From the Editor
Edward Boniecki, „Diabły z Loudun” Krzysztofa Pendereckiego a sprawa Urbana Grandiera
Zofia Helman, „Diabły z Loudun” Krzysztofa Pendereckiego: gatunek – forma – styl
Agnieszka Chwiłek  Znaczenie ostatnich pieśni Roberta Schumanna i Johannesa Brahmsa w ich późnej twórczości
Agnieszka Draus, Cykl „Am Himmel wandre ich...” Karlheinza Stockhausena. Kompozytor a minimalizm
Katarzyna Dadak-Kozicka,  Kategoria twórczości w edukacji muzycznej
Ryszard Wieczorek, Muzyka w kulturze dworskiej z perspektywy teorii wymiany społecznej
Agnieszka Leszczyńska, De Drusina – rodzina muzyków z Gdańska
Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Niezauważona „Fantazja” na 4 instrumenty Francesca Maffona. Rękopis GB-Och Mus. 372-376 jako ślad misji dyplomatycznej Pawła Działyńskiego do królowej Anglii Elżbiety I w 1597 roku?
Elżbieta Wojnowska, Meandry i granice atrybucji dzieła muzycznego. Transkrypcje muzyki wokalnej w tabulaturach legnickich (I poł. XVII wieku)
Beata Stróżyńska, Czy XVIII-wieczna symfonia polska jest polska – czyli rozważania o tym, jak się elementy rodzime z obcymi krzyżowały
Ryszard Daniel Golianek, Idea postępu w twórczości operowej w świetle rozprawy Józefa Poniatowskiego „Les Progrès de la musique dramatique” (1859)


TOM VI (20072008)

„POLSKI ROCZNIK MUZYKOLOGICZNY” t. VI (2007–2008)
„Karolowi Szymanowskiemu i Hieronimowi Feichtowi in memoriam”

Spis treści:
Hieronim Feicht, O Karolu Szymanowskim. Teksty znane i nieznane
Wojciech Kałamarz, Karol Szymanowski w rękopisach Hieronima Feichta
Edward Boniecki, Hasło „Roger”. Bohater opery Karola Szymanowskiego „Król Roger” w teatrze duszy Tadeusza Micińskiego
Zofia Helman, Motywy przewodnie w „Królu Rogerze”
Katarzyna Dadak-Kozicka, Ewolucja rodzimości w postawie twórczej Karola Szymanowskiego
Austė Nakienė, Rūta Žarskienė, Litewskie drewniane trąby ragai i daudytės od XVI do XX wieku
Beata Stróżyńska, Symfonia, sonata czy andante? Nieporozumienia terminologiczne w XVIII-wiecznej muzyce instrumentalnej na przykładzie utworów 'pro processione' Marcina J. Żebrowskiego
Krzysztof Rottermund, Johann Wilhelm Gabrielski – zapomniany kompozytor i wirtuoz fletu
Renata Skupin, Topos drogi w twórczości orkiestrowej Giacinto Scelsiego
Mariusz Wrona, Brzmieniowy aspekt muzyki organowej w świetle teorii sonorystycznej Józefa M. Chomińskiego
Tomasz Nowak, Współczesna twórczość kompozytorów balijskich na przykładzie działalności I Wayan Berata

Sprawozdania

Arleta Nawrocka-Wysocka, Badania pieśni religijnych ewangelików ze Śląska Cieszyńskiego

Recenzje

Marcin Oleksy  Tomasz Nowak, „Tradycje muzyczne społeczności polskiej na Wileńszczyźnie”, 2005
Katarzyna Dadak-Kozicka  Ks. Hieronim Feicht, „Wspomnienia”, 2008


TOM V (2006)

„POLSKI ROCZNIK MUZYKOLOGICZNY” t. V (2006)

Spis treści:
Zofia Helman, Pojęcie stylu a muzyka XX wieku
Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, Twarz Ñamçapy. O roli muzyki w micie andyjskim
Sławomira Żerańska-Kominek, Pieśń ptaków – pieśń aniołów. Muzyka w Der Minne Regel Eberharda Cersne (1404)
Mirosław Perz, Bergamaska w Melodiach Mikołaja Gomółki (1580)?
Agnieszka Leszczyńska, Tropem Francisca de Rivulo. Nowe wątki i hipotezy
Elżbieta Wojnowska, Problem muzyki okolicznościowej. Utwory Eccarda, Stobaeusa i innych kompozytorów zachowane w Królewcu/Kaliningradzie
Paweł Gancarczyk, Druki muzyczne XVI–XVII wieku w Bibliotece Muzeum Narodowego w Warszawie
Alina Żórawska-Witkowska, Parodie dramma per musica w warszawskim teatrze Augusta III
Agnieszka Chwiłek, Problematyka formalno-gatunkowa Noveletten op. 21 Roberta Schumanna
Ryszard D. Golianek, Gatunki operowe w twórczości Józefa Michała Ksawerego Poniatowskiego
Grzegorz Zieziula, Nurt kosmopolityczny w polskiej twórczości operowej drugiej połowy XIX wieku
Magdalena Dziadek, Idea „filmowej” inscenizacji operowej i jej wpływ na myślenie o operze jako gatunku


TOM IV (2005)

„POLSKI ROCZNIK MUZYKOLOGICZNY” t. IV (2005)
„Polskość, europejskość, uniwersalizm muzyki”

Spis treści:
Magdalena Dziadek, Styl czy kierunek? O wyborach terminologicznych polskich teoretyków i krytyków nowej muzyki
Alicja Jarzębska, Problem stylu muzycznego w świetle nauk kognitywnych
Agnieszka Leszczyńska, Technika parodii w twórczości renesansowych kompozytorów kręgu gdańskiego        
Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Włoskie „szkoły” polichóralności z perspektywy dworów polskich Wazów i austriackich Habsburgów
Paweł Gancarczyk, W sprawie wysokości nakładów w XVI-wiecznych druków muzycznych
Grzegorz Zieziula, Werystyczne loci communes i relikty grand opéra: Il Vendicatore (Mściciel), opera Adama Münchheimera
Sławomira Żerańska-Kominek, Motywy muzyczne w ikonografii „dzieci planet”
Piotr Dahlig, Lament – między przeżywaniem a teatralizacją
Zbigniew J. Przerembski, O stylu gry i repertuarze polskich dudziarzy
Jacek Jackowski, Zwyczaj bicia w kocioł podczas procesji eucharystycznych w Łowickiem
Jadwiga R. Bobrowska, Jaką muzykę lubił Mikołaj Rej z Nagłowic?
J. Katarzyna Dadak-Kozicka, Styl pieśni – styl życia. Rozważania ilustrowane przykładami folkloru Podlasia


TOM III (2004)

„POLSKI ROCZNIK MUZYKOLOGICZNY” t. III (2004)
„Profesorom Zdzisławowi Jachimeckiemu i Adolfowi Chybińskiemu – twórcom polskiej muzykologii in memoriam”

Spis treści:
Agnieszka Leszczyńska, Johannes Celscher – kompozytor środkowoeuropejski
Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Z luterańskiego wyboru. Zachowany repertuar wokalno-instrumentalnej muzyki religijnej kapelistów polskich Wazów
Irena Bieńkowska, Relacja patron–artysta: Hieronim Florian Radziwiłł (1715–1760) i jego muzycy
Alina Żórawska-Witkowska, Zespół comici italiani na warszawskim dworze Augusta III
Grzegorz Zieziula, Do dyskusji o „kosmopolityzmie”: Livia Quintilla Noskowskiego i Filenis Statkowskiego w oczach krytyki prasowej
Mieczysław Tomaszewski, Utwór muzyczny w perspektywie intertekstualnej
J. Katarzyna Dadak-Kozicka, Rodzimość muzyki według XIX-wiecznych folklorystów
Zbigniew Jerzy Przerembski, Wystawy ludoznawcze jako źródło w badaniach kultury muzycznej

Komunikaty

Czesław Grajewski, Wokół zagadnienia psalmodii paneuropejskiej
Mieczysław Mejor, Nieznane pieśni Sebastiana Klonowica (1) – wstępna prezentacja
Elżbieta Wojnowska, Nieznane pieśni Sebastiana  Klonowica (2) – spojrzenie muzykologa

Twórcom polskiej muzykologii – profesorom Zdzisławowi Jachimeckiemu i i Adolfowi Chybińskiemu in memoriam

Magdalena Dziadek  Adolfa Chybińskiego i Zdzisława Jachimeckiego droga do muzykologii uniwersyteckiej
Mieczysław Tomaszewski  O profesorze Zdzisławie Jachimeckim
Alicja Jarzębska  Profesor Zdzisław Jachimecki – założyciel krakowskiej muzykologii
Tadeusz Przybylski  Początki studiów muzykologicznych w Krakowie
Karol Mrowiec  Wspomnienie o profesorze Zdzisławie Jachimeckim
Anna Czekanowska  O profesorze Adolfie Chybińskim i narodzinach polskiej muzykologii
Krystyna Winowicz  Profesor Adolf Eustachy Chybiński
Ludwik Bielawski  Adolf Chybiński – twórca polskiej etnografii muzycznej
Krystyna Turek  Śląskie tańce ludowe w pracach Adolfa Chybińskiego
Elżbieta Jasińska-Jędrosz  Adolf Chybiński w świetle korespondencji z polskimi kompozytorami