ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Konkurs im. Ks. Prof. Hieronima Feichta

Decyzją Walnego Zebrania Muzykologów w 1999 roku zainicjowano Konkurs ZKP o Nagrodę im. Księdza Profesora Hieronima Feichta. Głównym inicjatorem Nagrody był Profesor Mirosław Perz z gronem uczniów i przyjaciół Księdza Profesora Feichta z Instytutu Muzykologii UW.

Sekcja Muzykologów ZKP ogłasza konkurs na prace naukowe z dziedziny muzykologii o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta.

Jury Konkursu w kadencji 2023-2025: Iwona Lindstedt - przewodnicząca, Beata Bolesławska-Lewandowska, Agnieszka Leszczyńska, Teresa Malecka, Katarzyna Naliwajek, Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Sławomira Żerańska-Kominek.

PROSIMY O NADSYŁANIE PRAC NA KONKURS DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, NA ADRES: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., niezależnie od przesłania pocztą tradycyjną, co można zrobić w terminie późniejszym.

Regulamin

Regulamin Konkursu Związku Kompozytorów Polskich o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta

  1. W corocznym Konkursie mogą brać udział muzykolodzy i teoretycy muzyki, którzy w dniu zgłoszenia pracy nie ukończyli 40 lat.
  2. Celem Nagrody jest promocja osiągnięć naukowych muzykologów i teoretyków muzyki ze wszystkich ośrodków w Polsce (nie muszą być oni członkami ZKP), zachęta do podejmowania badań muzykologicznych, integracja środowiska oraz utrwalenie tradycji badawczej związanej z postacią Ks. Prof. Hieronima Feichta.
  3. Do udziału w Konkursie dopuszcza się prace muzykologiczne na dowolny temat, opublikowane w Polsce w roku zgłoszenia do Nagrody lub w ciągu dwóch lat kalendarzowych poprzedzających to zgłoszenie. Uwzględniane też są prace niewydane (magisterskie lub doktorskie) lub opublikowane za granicą. W przypadku prac niewydanych za datę publikacji uznaje się datę obrony pracy.
  4. Prace na Konkurs mogą zgłaszać sami autorzy, ich opiekunowie naukowi, a także wszyscy członkowie ZKP kierując je na adres Sekcji Muzykologów ZKP do końca października. Zgłoszenie zawiera dane adresowe i datę urodzenia autora oraz jeden egzemplarz pracy. Po zakończeniu Konkursu prace przekazywane są do Biblioteki ZKP, o ile ich autorzy nie zadecydują inaczej.
  5. Nagrody przyznaje – wybierane podczas Walnego Zebrania Sekcji Muzykologów ZKP – jury złożone z 5–7 osób reprezentujących różne specjalności muzykologiczne. W jego skład wchodzi co najmniej jeden reprezentant Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego (inicjatora nagrody) oraz przewodniczący Zarządu Sekcji Muzykologów ZKP.
  6. Jury wyłania ze swojego grona przewodniczącego, który kieruje jego pracami oraz zdaje sprawozdanie podczas Walnego Zebrania Sekcji Muzykologów ZKP. Werdykt Jury zapada zwykłą większością głosów, nie później niż do końca marca roku następnego. Jury może nie przyznać Nagrody. Jury może przyznawać wyróżnienia.

    7. Jury może zaprosić do udziału w swych pracach fundatora (lub jego przedstawiciela) nagród w Konkursie. Zaproszona osoba może pełnić rolę obserwatora lub brać pełnoprawny udział w pracach jury w zależności od decyzji Przewodniczącego Jury.
    8. Nagrody (i wyróżnienia) wręczane są podczas dorocznych Konferencji Muzykologicznych ZKP w formie dyplomu. O przyznaniu kwoty pieniężnej decyduje przewodniczący Zarządu Sekcji Muzykologów ZKP – w porozumieniu z Zarządem i przewodniczącym jury ‒ stosownie do posiadanych środków.

Regulamin zatwierdzony na Walnym Zebraniu Sekcji Muzykologów ZKP w dn. 18.06.2023.

Laureaci

Laureaci Nagrody im. Ks. Prof. Hieronima Feichta

(2000)

Ks. Robert Bernagiewicz Recepcja tradycji neumatycznych w notacji Graduału Wiślickiego w Swietle neum liquescentes, Ząbki 1999

Maciej Jabłoński Muzyka jako znak

(2001)

Arleta Nawrocka-Wysocka Śpiewy protestanckie na Mazurach

Paweł Gancarczyk "Muzyka scripto". Kodeksy menzuralne II połowy XV wieku na wschodzie Europy Łacińskiej, Warszawa 2001

(2002)

Iwona Lindstedt Dodekafonia i serializm w twórczości kompozytorów polskich XX wieku, Lublin 2001

Piotr Wilk Sonata na skrzypce solo w siedemnastowiecznych Włoszech, Kraków 2000

(2003) nagrody nie przyznano
(2004)

Tomasz Jeż Madrygały w Europie północno-wschodniej

Agnieszka Chwiłek Cykle fortepianowe Roberta Schumanna. Estetyczna idea jedności i jej techniczna realizacja

Filip Berkowicz Technika transkrypcji Adama Jarzębskiego na przykładzie utworów o ustalonym pierwowzorze wokalnym

(2005)

Grzegorz Zieziula Nurt kosmopolityczny w polskiej twórczości operowej II połowy XIX wieku

Alina Mądry Karl Filip Emanuel Bach: estetyka-stylistyka-dzieło, Poznań 2003

Renata Skupin Poetyka muzyki orkiestrowej Giacinto Scelsiego

(2006) nagrody nie przyznano
(2007)

Magdalena Walter-Mazur  Motet madrygałowy w protestanckich Niemczech I-ej połowy XVII wieku

Tomasz Nowak Tradycje muzyczne społeczności polskiej na Wileńszczyźnie

(2008)

Katarzyna Naliwajek  Twórczość K. Regameya w świetle jego idei estetycznych

Agnieszka Draus Cykl sceniczny "Licht" Karlheinza Stockhausena. Muzyczny teatr świata

Piotr Podlipniak Uniwersalia muzyczne – wyróżnienie

(2009) nagrody nie przyznano
(2010)

Katarzyna Korpanty  „Praecepta der Musikalischen Composition” J G Walthera w świetle niemieckiej nauki kompozycji epoki baroku

Wojciech Kałamarz  Muzyka u Misjonarzy. Wkład Zgromadzenia Księży Misjonarzy św Wincentego a Paulo w kulturę muzyczną Polski

Remata Borowiecka Sekwencja „Stabat Mater” w twórczości kompozytorów włoskich XVIII. Od słowa do muzycznej interpretacji – wyróżnienie

(2011)

Izabela Bogdan  Ceremonie ślubne i renesansowa muzyka weselna w Królewcu w latach 1585-1645

Ewa Schreiber  Wyobraźnia metaforyczna i jej przejawy w myśli o muzyce i twórczości kompozytorskiej. Koncepcje Pierre'a Schaeffera, Raymonda Murraya Schafera i Geralda Griseya

Marcin Trzęsiok  Pieśni drzemią w każdej rzeczy. Muzyka i estetyka wczesnego romantyzmu niemieckiego

(2012)

Agnieszka Drożdżewska  Życie muzyczne na Uniwersytecie Wrocławskim w XIX i I połowie XX wieku. Edukacja muzyczna – działalność naukowa – ruch koncertowy (wyd. Wrocław 2012 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego)

Maciej Jochymczyk  Twórczość religijna o. Amanda Ivanschiza OSPEE (Instytut Muzykologii UJ, Kraków 2012)

Aneta Markuszewska Festa i muzyka na dworze Marii Kazimiery Sobieskiej w Rzymie (wyd. Warszawa 2012 Muzeum Pałac w Wilanowie)

(2013)

 

Marek Nahajowski Sonaty fletowe Johanna Joachima Quantza. Między teorią a praktyką (wyd. Łódź 2013)

Małgorzata Pawłowska Mit Romea i Julii w muzce w perspektywie narratologicznej (maszynopis, Kraków 2012) - wyróżnienie

Sławomir Wieczorek Socrealistyczny dyskurs o muzyce w Polsce w latach 1948-1955 (maszynopis, Wrocław, 2013) – wyróżnienie

(2014)

Małgorzata Gamrat  Muzyka fortepianowa Franza Liszta z lat 1835-1855 w kontekście idei ‘correspondance des arts’ (Warszawa 2014)

Natalia Szwab Między tradycją a awangardą. Muzyka Pawła Szymańskiego (maszynopis, Kraków 2013)

(2015)

Julia Gołębiowska Kwartet smyczkowy w muzyce polskiej XIX wieku (maszynopis)

Małgorzata Grajter Relacje słowno-muzyczne w twórczości Ludwiga van Beethovena  (wyd. Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów, Łódź 2015)

Marcin Strzelecki Relacje pomiędzy harmoniką a brzmieniem w muzyce XX wieku (maszynopis) - wyróżnienie

(2016)

Silvia Bruni Recepcja twórczości i postaci Fryderyka Chopina we Włoszech po drugiej wojnie światowej, Instytut Muzykologii UJ, Kraków 2015 (maszynopis);

Andrzej Mądro Muzyka a nowe media, Akademia Muzyczna w Krakowie, 2014 (maszynopis).  

(2017)

Grzegorz Joachimiak Rękopiśmienne tabulatury lutniowe z I połowy XVIII wieku ze zbiorów cystersów z Krzeszowa. Repertuar – praktyka wykonawcza – mecenat artystyczny;

Ilona Iwańska Ekspresywno-semantyczny aspekt tonalności. W kręgu liryki wokalnej modernizmu

Michał Piekarski Przerwany kontrapunkt. Adolf Chybiński i początki polskiej muzykologii we Lwowie 1912–1944 – wyróżnienie;

Andrzej Godek Studia nad repertuarem pseudochorałowych opracowań ordinarium missae zachowanym w osiemnastowiecznych rękopisach z krakowskich bibliotek i archiwów – wyróżnienie

(2018)

 

Wojciech Karasiński  Poglądy estetyczno-artystyczne Beli Bartóka.

Michał Klubiński Bohdan Wodiczko. Dyrygent wobec nowoczesnej kultury muzycznej, Kraków 2017

Kwen Yin Lee  Polonez po Chopinie. Utwory fortepianowe kompozytorów polskich w latach 1850–1918 – wyróżnienie

(2019)

Marek Bebak Franciszek Lilius. Życie i twórczość na tle epoki, Kraków 2018

Weronika Nowak „Outis” i „Cronaca del Luogo” Luciana Beria w perspektywie kategorii przestrzeni performatywnej i heterotopicznej (niepublikowana praca doktorska, UAM Poznań 2019)
Jolanta Bujas Twórczość Antoniego Milwida (1755–1837) w kontekście działalności kapeli kanoników regularnych w Czerwińsku (niepublikowana praca magisterska, IM UJ, Kraków 2019)

Marta Dziewanowska-Pachowska Dzieło w ruchu. Instalacje dźwiękowe Zygmunta Krauzego, Krzysztofa Knittla i Marka Chołoniewskiego (niepublikowana praca doktorska, IM UW, Warszawa 2018)

Hubert Szczęśniak Działalność jawnych instytucji muzycznych w okupowanym Krakowie: 1939-1945 (niepublikowana praca magisterska, IM UJ, Kraków 2019).

(2020)

Viktorya Antonchyk Polscy muzycy w dziewiętnastowiecznym Petersburgu, niepublikowana praca doktorska, Uniwersytet Warszawski 2019;
Marek Dolewka Wymiary ciszy w muzyce europejskiej od lat 60. XX w., niepublikowana praca doktorska, Uniwersytet Jagielloński 2020.

Wyróżnienia:

Magdalena Oliferko Julian Fontana – niedoceniony artysta z najbliższego otoczenia Chopina, niepublikowana praca doktorska, Uniwersytet Warszawski, Université de Genève 2019
(2021)
Michał Lewicki Edytorstwo muzyczne w II połowie XIX wieku, niepublikowana praca doktorska, Uniwersytet Jagielloński 2021Wyróżnienia:

Wyróżnienia:
Agnieszka Cieślak Działalność muzyczna Bronisława Mirskiego w amerykańskich kinoteatrach (1914–1927), niepublikowana praca doktorska, Uniwersytet Warszawski 2020
Maria Kozun Oblicza kultury muzycznej Ostrowa Wielkopolskiego w pierwszej połowie XX wieku, niepublikowana praca magisterska, Uniwersytet Wrocławski 2021
Dominika Micał Aktualność madrygału w twórczości kompozytorów II połowy XX i początku XXI wieku. Perspektywa genologiczna, niepublikowana praca doktorska, Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie 2021.

(2022) Miłosz Kula za pracę Symfonie Carla Dittersa von Dittersdorfa oraz ich recepcja w dawnej Rzeczypospolitej i na Śląsku, niepublikowana praca doktorska, Uniwersytet Wrocławski 2021
Wyróżnienie:
Jakub Strużyński za pracę Wilhelm Adolph (1729–1781). Vesperae in F, Jakub Strużyński (red.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2021, seria: Fontes Musicae in Polonia C/XXX. ISBN 978-83-66546-64-6, ISMN 979-0-801569-32-5.

(2023)

Dwie równorzędne Nagrody:
Andrzej Godek za pracę Muzyka żałobna w klasztorach bernardyńskich w II połowie XVIII w. na terenach Rzeczpospolitej, niepublikowana praca doktorska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2022
Marta Tabakiernik za pracę Recepcja Chopina w twórczości kompozytorskiej po 1970 roku. Studium zapożyczeń, niepublikowana praca doktorska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2023
Dwa wyróżnienia:
Agnieszka Nowok-Zych za pracę Twórcy (z) pogranicza. Dzieła Mieczysława Wajnberga wykorzystujące teksty Juliana Tuwima. Inspiracje, analizy, interpretacje, niepublikowana praca doktorska, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice 2021.
Artur Szczerbinin za pracę Solowy repertuar organowy zachowany na terenie Europy środkowowschodniej w rękopiśmiennych źródłach muzycznych pochodzących z lat ok. 1570–1685 oraz związane z nim zagadnienia wykonawcze, niepublikowana praca doktorska, Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego, Kraków 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecenas nagrody: Stowarzyszenie Autorów ZAiKS