ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Teraźniejszość


Związek Kompozytorów Polskich zrzesza kompozytorów i muzykologów. Władze naczelne ZKP to Walne Zebranie Członków ZKP, odbywające się co dwa lata, oraz Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie. Organami Związku są Komisje: Rewizyjna i Kwalifikacyjna oraz Sąd Koleżeński. Na terenie Polski działa dziewięć oddziałów terenowych Oddziałów ZKP, grupujących członków ZKP związanych z danym regionem. Muzykolodzy zrzeszeni w ZKP tworzą Sekcję Muzykologów. Przy Związku istnieje Koło Młodych, skupiające młodych kompozytorów i muzykologów.
Obecnie członkiem Związku może być kompozytor lub muzykolog "w trwały sposób związany z polską kulturą muzyczną". Obecnie istnieją kategorie członka honorowego, zwyczajnego lub wspierającego.

Statutowym celem ZKP jest działanie na rzecz kultury muzycznej. Związek realizuje go poprzez organizowanie koncertów, festiwali, konferencji, kursów, wystaw i konkursów oraz poprzez działalność wydawniczą.  Prowadzi bibliotekę (Bibliotekę-Fonotekę Związku Kompozytorów Polskich - Ośrodek Dokumentacji Polskiej Muzyki Współczesnej - Archiwum Festiwalu "Warszawska Jesień", funkcjonującą obecnie pod nazwą Polskie Centrum Informacji Muzycznej), gdzie gromadzi i udostępnia zbiory muzyczne oraz informacje dotyczące kultury muzycznej, w szczególności współczesnej polskiej. ZKP stawia sobie za zadanie wypowiadanie się w istotnych kwestiach dotyczących kultury i innych spraw publicznych oraz stwarzanie swoim członkom udogodnień pomagających w pracy twórczej i naukowo-badawczej. Podejmuje również działania na rzecz ochrony praw autorskich i zawodowych środowiska kompozytorów i muzykologów. Ponadto stara się uczestniczyć w kulturze ogólnoświatowej poprzez nawiązywanie kontaktów zagranicznych, wymianę informacji i uczestnictwo w działalności innych organizacji międzynarodowych. Do najważniejszych przedsięwzięć podejmowanych przez Zarząd Główny ZKP należy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień", zainicjowany w 1956 roku przez Tadeusza Bairda i Kazimierza Serockiego.

Sprawami finansowo-księgowymi Związku zajmuje się Dział Księgowości, administracja pozostaje w gestii Biura ZKP.