ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Teraźniejszość


Związek Kompozytorów Polskich zrzesza kompozytorów i muzykologów. Władze naczelne ZKP to Walne Zebranie Członków ZKP, odbywające się co dwa lata, oraz Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie. Organami Związku są Komisje: Rewizyjna i Kwalifikacyjna oraz Sąd Koleżeński. Na terenie Polski działa dziewięć oddziałów terenowych Oddziałów ZKP, grupujących członków ZKP związanych z danym regionem. Muzykolodzy zrzeszeni w ZKP tworzą Sekcję Muzykologów. Przy Związku istnieje Koło Młodych, skupiające młodych kompozytorów i muzykologów.
Obecnie członkiem Związku może być kompozytor lub muzykolog "w trwały sposób związany z polską kulturą muzyczną". Obecnie istnieją kategorie członka honorowego, zwyczajnego, kandydata lub wspierającego.

Statutowym celem ZKP jest działanie na rzecz kultury muzycznej. Związek realizuje go poprzez organizowanie koncertów, festiwali, konferencji, kursów, wystaw i konkursów oraz poprzez działalność wydawniczą.  Prowadzi bibliotekę (Bibliotekę-Fonotekę Związku Kompozytorów Polskich - Ośrodek Dokumentacji Polskiej Muzyki Współczesnej - Archiwum Festiwalu "Warszawska Jesień", funkcjonującą obecnie pod nazwą Polskie Centrum Informacji Muzycznej), gdzie gromadzi i udostępnia zbiory muzyczne oraz informacje dotyczące kultury muzycznej, w szczególności współczesnej polskiej. ZKP stawia sobie za zadanie wypowiadanie się w istotnych kwestiach dotyczących kultury i innych spraw publicznych oraz stwarzanie swoim członkom udogodnień pomagających w pracy twórczej i naukowo-badawczej. Podejmuje również działania na rzecz ochrony praw autorskich i zawodowych środowiska kompozytorów i muzykologów. Ponadto stara się uczestniczyć w kulturze ogólnoświatowej poprzez nawiązywanie kontaktów zagranicznych, wymianę informacji i uczestnictwo w działalności innych organizacji międzynarodowych. Do najważniejszych przedsięwzięć podejmowanych przez Zarząd Główny ZKP należy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień", zainicjowany w 1956 roku przez Tadeusza Bairda i Kazimierza Serockiego.

Sprawami finansowo-księgowymi Związku zajmuje się Dział Księgowości, administracja pozostaje w gestii Biura ZKP.