ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Statut

Statut ZKP

STATUT
ZWIĄZKU KOMPOZYTORÓW POLSKICH

uchwalony przez Walne Zebranie Członków Związku Kompozytorów Polskich
w Krakowie, w dniu 1 września 1945
(z późniejszymi zmianami)

Tekst jednolity

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1

Stowarzyszenie nosi nazwę ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH (dalej również Związek), w skrócie ZKP.
ZKP zrzesza kompozytorów i muzykologów.

 • 2

Siedzibą naczelnych organów ZKP jest miasto stołeczne Warszawa.

 • 3

1.     ZKP działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz może działać poza jej granicami.
2.     ZKP może powoływać oddziały regionalne.
3.     W ZKP działa Sekcja Muzykologów.
4.     ZKP może powoływać sekcje tematyczne.
5.     ZKP posiada osobowość prawną.
6.     ZKP działa na podstawie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej norm prawnych oraz postanowień tego Statutu.

 • 4

1.     ZKP używa pieczęci z napisem: Związek Kompozytorów Polskich Zarząd Główny i/lub pieczątki z napisem: Związek Kompozytorów Polskich Zarząd Główny i danym teleadresowymi.

2.     Oddziały używają pieczęci z napisem: Związek Kompozytorów Polskich Oddział..... i/lub pieczątki z napisem: Związek Kompozytorów Polskich Oddział..... i danymi teleadresowymi.

3.     Sekcja Muzykologów używa pieczęci z napisem: Związek Kompozytorów Polskich Sekcja Muzykologów i/lub pieczątki z napisem: Związek Kompozytorów Polskich Sekcja Muzykologów i danymi teleadresowymi.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 • 5

1.     Celem ZKP jest:

1) działanie na rzecz kultury muzycznej, w szczególności promocja muzyki polskiej oraz upowszechnianie nauki o muzyce;

2) działanie na rzecz środowiska członkowskiego, jego integracji i jego potrzeb, w szczególności wspieranie twórczości kompozytorów i badań naukowych muzykologów.

2.     ZKP prowadzi działalność naukową, edukacyjną i upowszechniająca naukę.

 • 6

Cele te realizowane są w miarę pozyskiwanych środków finansowych oraz woli i potrzeb członków ZKP przez:

1) organizowanie koncertów, festiwali, konferencji naukowych, kursów, wystaw, konkursów, warsztatów itp.;

2) prowadzenie bibliotek, gromadzenie i udostępnianie zbiorów muzycznych, gromadzenie informacji dotyczących w szczególności kultury muzycznej;

3) działalność wydawniczą;

4) wypowiadanie się w istotnych kwestiach dotyczących kultury i innych spraw publicznych;

5) stwarzanie udogodnień służących członkom ZKP w ich pracy twórczej oraz naukowo-badawczej, jak również ułatwianie działań o charakterze samopomocy koleżeńskiej, jak kasy zapomogowo-pożyczkowe, pomoc członkom ZKP w trudnej sytuacji życiowej itp.;

6) podejmowanie działań na rzecz ochrony praw autorskich i zawodowych środowiska kompozytorów i muzykologów;

7) uczestniczenie w kulturze ogólnoświatowej przez nawiązywanie kontaktów zagranicznych, wymianę informacji, ułatwianie dostępu do muzyki polskiej zainteresowanym osobom lub instytucjom za granicą, uczestniczenie ZKP w działalności organizacji międzynarodowych itp.;

8) reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy publicznej

9)  inne formy działania mogące służyć realizacji celów ZKP.

 • 7

ZKP opiera działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków, lub korzystać z usług zewnętrznych.

 • 8

1.     ZKP może prowadzić działalność gospodarczą.

2.     ZKP może chronić i zarządzać powierzonymi sobie prawami w zakresie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i/lub pokrewnymi.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 • 9

Członkowie ZKP dzielą się na:

1) honorowych,
2) zwyczajnych,
3) wspierających

 • 10

1.     Członkiem ZKP może być kompozytor lub muzykolog w trwały sposób związany z polską kulturą muzyczną.

2.     Kompozytorem w rozumieniu niniejszego Statutu jest twórca dzieł muzycznych, który wykazuje się w swoich utworach opanowaniem warsztatu kompozytorskiego oraz osobowością twórczą i który w takim charakterze został przyjęty do ZKP zgodnie z § 45 ust. 3.

3.     Muzykologiem w rozumieniu niniejszego Statutu jest twórca dzieł muzykologicznych, który wykazuje się w swoich pracach opanowaniem warsztatu muzykologicznego i osobowością twórczą i który w takim charakterze został przyjęty do ZKP zgodnie z § 45 ust. 3.

4.     Osoba prawna lub fizyczna może być członkiem wspierającym ZKP na zasadach określonych w § 12 ust. 6.

 • 11

Godność członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu Głównego Walne Zebranie Członków ZKP za wybitne zasługi dla kultury muzycznej, w szczególności dla twórczości kompozytorskiej lub muzykologicznej.

 • 12

1.     Członkiem zwyczajnym może zostać kompozytor lub muzykolog, który w pełni odpowiada wymaganiom § 10 niniejszego Statutu.

2.     Decyzją Zarządu Głównego ZKP osoba prawna lub fizyczna może zostać członkiem wspierającym ZKP, o ile zobowiąże się do wydatnego wspierania działalności statutowej Związku.

 • 13

O przyjmowaniu członków decyduje Zarząd Główny ZKP na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej z zastrzeżeniem § 11, § 12 ust. 2 oraz § 46.

 • 14

1.     Członkowie ZKP z wyłączeniem członków wspierających mają prawo wglądu we wszystkie dokumenty ZKP.

2.     Członkowie ZKP mają prawo do korzystania z wszelkich udogodnień wypracowanych przez ZKP dla dobra ogólnego członków.

3.     Członkowie ZKP lub ich grupy mają prawo do korzystania – w miarę możliwości ZKP – z pomocy ZKP dla realizacji podejmowanych przez siebie działań mieszczących się w ramach celów ZKP.

4.     Członkowie ZKP mają prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków ZKP i w Ogólnym Zebraniu Oddziału z prawem głosu. Prawo to przysługuje wszystkim członkom ZKP z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 6.

5.     Członkom zwyczajnym i honorowym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do władz i organów naczelnych ZKP, zarządów i innych ciał wybieralnych Oddziałów i Sekcji.

6.     Członkowie wspierający ZKP mają prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków ZKP jedynie z głosem doradczym. Członkowie wspierający, będący osobami prawnymi, są reprezentowani w ZKP poprzez przedstawicieli wyznaczonych przez właściwe organy tych osób prawnych.

 • 15

1.     Wszyscy członkowie ZKP są obowiązani:

1) brać czynny udział – w formie pracy społecznej – w realizowaniu celów ZKP;

2) opłacać regularnie składki członkowskie oraz uiszczać inne świadczenia uchwalone przez Walne Zebranie Członków ZKP;

3) przestrzegać postanowień Statutu.

2.     Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich ani nie są zobowiązani do innych świadczeń.

 • 16

Członkostwo ZKP wygasa wskutek:

1) dobrowolnego wystąpienia ze Związku zgłoszonego Zarządowi Głównemu ZKP lub Walnemu Zebraniu na piśmie;
2) wykluczenia przez Zarząd Główny ZKP lub Walne Zebranie;
3) śmierci członka Związku.

 • 17

1.     Zarząd Główny ZKP może wykluczyć z grona członków ZKP na podstawie prawomocnego wyroku Sądu RP skazującego za przestępstwo uwłaczające godności członka ZKP.

2.     Zarząd Główny ZKP może wykluczyć z grona członków ZKP wskutek zalegania – mimo upomnień – z opłatą składek przez ponad trzy lata.

3.     Zarząd Główny ZKP wyklucza z grona członków ZKP na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego ZKP.

4.     Osobie wykluczonej z grona członków ZKP przysługuje prawo wystąpienia do najbliższego Walnego Zebrania Członków ZKP o przywrócenie członkostwa:

1) osoba zainteresowana składa odwołanie za pośrednictwem Prezydium Zarządu Głównego w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu;

2) jeżeli w wyżej wymienionym terminie nie wpłynie do Prezydium Zarządu Głównego odwołanie, decyzja stanie się prawomocna;

3) w przypadku wykluczenia za niepłacenie składek członkowskich Walne Zebranie Członków ZKP może uwarunkować przywrócenie członkostwa zapłaceniem zaległych składek.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY WŁADZY ZKP

 • 18

1.     Organami władzy ZKP są:

1) Walne Zebranie Członków ZKP,
2) Zarząd Główny.
3) Główna Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński,
5) Komisja Kwalifikacyjna.

2.     Kadencja organów wybieranych przez Walne Zebranie Członków ZKP trwa 2 lata.

3.     Ustępujące organy wymienione w ust. 1 p. 2-5 składają Walnemu Zebraniu sprawozdania z działalności.

4.     Można być wybranym tylko do jednego z ciał kolegialnych wybieranych przez Walne Zebranie Członków ZKP.

5.     Ponadto do Głównej Komisji Rewizyjnej nie może być wybrany członek zarządu Oddziału lub Sekcji ZKP, członek komisji rewizyjnej Oddziału posiadającego osobowość prawną, a członek Głównej Komisji Rewizyjnej nie może być wybrany do zarządu Oddziału lub Sekcji i do komisji rewizyjnej Oddziału. Członek komisji rewizyjnej Oddziału nie może być ponadto wybrany do Zarządu Głównego.

Ogólne formy działania organów władzy ZKP

 • 19

Organy władzy ZKP działają zgodnie z podziałem kompetencji określonym przez Statut.

1.     Walne Zebranie ma prawo uchwalić regulaminy działania organów ZKP wymienionych w § 18 ust. 1. Regulaminy obowiązują od momentu uchwalenia, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.

2.     Zarząd Główny i każdy z organów ZKP wymienionych w § 18 ust. 1 p. 3-5 może uchwalić swój własny Regulamin, jeśli nie istnieje odpowiedni regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków ZKP lub zachodzi konieczność sformalizowania czynności lub procedur nie sprecyzowanych w Regulaminie uchwalonym przez Walne Zebranie Członków.

3.     Regulaminy są nieważne w tych sformułowaniach, które są sprzeczne ze Statutem lub stosownymi Regulaminami uchwalonymi przez Walne Zebranie.

4.     Regulamin w całości jest nieważny, jeśli został uchwalony bez spełnienia warunków dotyczących ważności uchwały zawartych w § 20 ust. 2.

 • 20

1.     Organy władzy ZKP wykonują swoje czynności w oparciu o podejmowane uchwały.

2.     Uchwała jest ważna, jeśli zostały spełnione wszystkie następujące warunki:

1) treść uchwały jest niesprzeczna ze Statutem i Regulaminami.

2) uchwała nie wykracza poza kompetencje danego organu ZKP, określone przez Statut i Regulaminy;

3) treść uchwały i wynik głosowania oraz nazwiska osób obecnych na Zebraniu zamieszczone są w protokole Zebrania;

4) Zebranie zostało zwołane zgodnie ze Statutem i Regulaminami i wszyscy członkowie danego organu zostali zawiadomieni o miejscu i terminie Zebrania;

5) w głosowaniu uczestniczyło co najmniej tyle osób, ile przewiduje Statut jako quorum dla danego organu;

6) tryb głosowania był zgodny ze Statutem i Regulaminami;

3.     Zasady określone w ust. 2 tego paragrafu stosują się odpowiednio do ogólnych Zebrań Członków Oddziałów i Sekcji oraz wybieranych przez nie ciał kolegialnych.

 • 21

Wszystkie posiedzenia organów władzy ZKP są protokołowane. Stosuje się to odpowiednio do Zebrań Ogólnych Oddziałów, Zebrań Ogólnych Sekcji oraz ciał kolegialnych wybieranych przez te Zebrania.

Walne Zebranie Członków

 • 22

1.     Najwyższym organem władzy Związku jest Walne Zebranie Członków ZKP.

2.     W Walnym Zebraniu biorą udział wszyscy członkowie ZKP z prawem głosu, z uwzględnieniem ograniczenia wynikającego z § 14 ust. 6.

 • 23

1.     Walne Zebrania mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2.     Zwyczajne Walne Zebrania zwoływane są przez Zarząd Główny co 2 lata.
3.     Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny:

1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;
3) na wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków honorowych i zwyczajnych ZKP;
4) w przypadku określonym w § 28 ust. 3 Statutu.

4.     Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania winien być złożony Zarządowi Głównemu na piśmie i zawierać uzasadnienie oraz proponowany porządek dzienny.

5.     Zarząd Główny obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 2 miesięcy od daty otrzymania wniosku, jeśli wniosek ten spełnia warunki określone w ust. 3 i 4, podając porządek dzienny Zebrania zaproponowany przez wnioskodawcę, a przez siebie ewentualnie uzupełniony.

 • 24

1.     Zawiadomienie o Walnym Zebraniu, wraz z projektem porządku dziennego, powinno być rozesłane do wszystkich członków ZKP listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru pocztą elektroniczną co najmniej na 4 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania.

2.     Jeżeli porządek dzienny przewiduje dokonanie zmian w Statucie, do zawiadomienia o Walnym Zebraniu winien być dołączony tekst proponowanych zmian.

 • 25

Do kompetencji Walnego Zebrania należą:

1) uchwalanie wytycznych dla działalności ZKP;

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Komisji Kwalifikacyjnej;

3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu;

4) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu oraz o rozwiązaniu Związku;

5) wybór Prezesa oraz w odrębnym głosowaniu 12 pozostałych członków i 3 zastępców członków Zarządu Głównego, wybór 5 członków i 2 zastępców członków Głównej Komisji Rewizyjnej, wybór 5 członków i 1 zastępcy członka Sądu Koleżeńskiego oraz wybór 10 członków i 2 zastępców członków Komisji Kwalifikacyjnej w składzie określonym w § 44 ust. 1;

6) nadawanie tytułów honorowych osobom zaangażowanym w misję na rzecz kultury muzycznej oraz środowiska członkowskiego ZKP;

7) rozpatrywanie wniosków o przywrócenie członkostwa i odwołań w sprawach o wykluczenie z grona członków ZKP;

8) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego;

9) rozpatrywanie odwołań Zebrań Ogólnych Oddziałów lub Sekcji tematycznych od decyzji Zarządu Głównego ZKP o likwidacji Oddziału lub Sekcji tematycznej.

 • 26

1.     Walne Zebranie otwiera Prezes, a w razie jego nieobecności – Wiceprezes Zarządu Głównego.

2.     Walne Zebranie wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Prezydium w składzie
4-7 osób.

 • 27

1.     Uchwały na Walnym Zebraniu Członków, z wyjątkiem wymienionych w § 25 p. 4, § 58, § 59, zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków ZKP uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych – w drugim terminie.

2.     Członkowie ustępującego Zarządu Głównego nie biorą udziału w głosowaniu nad wnioskiem o udzielenie absolutorium.

3.     Wybory do organów ZKP odbywają się w głosowaniu tajnym.

4.     Prezesa Związku wybiera Walne Zebranie w obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie lub bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie bezwzględną większością głosów. Jeżeli żaden kandydat nie otrzyma wymaganej większości odbywa się druga tura głosowania, do której staje dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali największą liczbę głosów, albo wszyscy kandydaci, którzy uzyskali jednakową największą liczbę głosów, lub ten kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów oraz ci, którzy uzyskali drugą w kolejności liczbę głosów.

Zarząd Główny

 • 28

1.     W skład Zarządu Głównego wchodzi Prezes oraz 12 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków ZKP.

2.     W razie wygaśnięcia członkostwa ZKP lub ustąpienia członka Zarządu Głównego przed upływem kadencji na jego miejsce wchodzi ten z 3 zastępców wybranych przez Walne Zebranie Członków, który otrzymał największą liczbę głosów, a w razie równej liczby głosów – ten, który zostanie wskazany przez ZG ZKP.

3.     W razie wygaśnięcia członkostwa lub ustąpienia Prezesa przed upływem kadencji jego obowiązki przejmuje na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy ten z Wiceprezesów, który na Walnym Zebraniu w wyborach otrzymał większą liczbę głosów; jeśli obaj Wiceprezesi otrzymali równą liczbę głosów – ten, który zostanie wskazany przez ZG ZKP. Jeśli w ciągu tego czasu nie przypada termin zwyczajnego Walnego Zebrania Członków ZKP, Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków ZKP w terminie nie przekraczającym sześciu miesięcy od chwili ustąpienia Prezesa.

 • 29

1.     Plenarne posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje i prowadzi co najmniej 2 razy do roku Prezes, a w czasie jego nieobecności jeden z Wiceprezesów.

2.     Na posiedzeniach plenarnych Zarządu Głównego ma prawo być obecny Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej.

3.     W posiedzeniach plenarnych Zarządu Głównego mogą brać udział z głosem doradczym – na zaproszenie Prezydium Zarządu Głównego ZKP – Przewodniczący zarządów Oddziałów i Sekcji oraz ewentualnie inni zaproszeni członkowie ZKP.

4.     Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 7 członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

5.     Uchwały w sprawach finansowych mogą być podejmowane tylko z udziałem Skarbnika lub w czasie jego nieobecności członka Prezydium ZG ZKP wyznaczonego przez Prezydium do wykonywania czynności Skarbnika.

 • 30

Prezes i członkowie Zarządu Głównego wybierają ze swojego grona pozostałych członków Prezydium w składzie dwóch Wiceprezesów, Sekretarza Generalnego, Skarbnika i dwóch członków Prezydium.

 • 31

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1) kierowanie ogólną działalnością ZKP zgodnie z uchwałami i wytycznymi Walnego Zebrania oraz reprezentowanie Związku na zewnątrz;

2) zatwierdzanie polityki finansowej i gospodarczej ZKP;

3) zwoływanie Walnych Zebrań oraz ustalanie projektowanego porządku dziennego;

4) podejmowanie uchwał o tworzeniu i rozwiązywaniu Oddziałów na zasadach określonych w § 48;

5) podejmowanie uchwał o tworzeniu i rozwiązywaniu Sekcji tematycznych, Komisji (z wyjątkiem Komisji Kwalifikacyjnej i Głównej Komisji Rewizyjnej) oraz Koła Młodych przy ZKP;

6) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku nieruchomego ZKP;

7) przyjmowanie członków na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej z zastrzeżeniem § 11 i § 12 ust. 2;

8) wykluczanie z grona członków ZKP w trybie przewidywanym przez § 17;

9) egzekwowanie uchwał Sądu Koleżeńskiego;

10) podejmowanie uchwał w innych sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków ZKP.

 • 32

Do kompetencji Prezydium Zarządu Głównego należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością ZKP;

2) zarządzanie funduszami oraz majątkiem ruchomym i nieruchomym ZKP;

3) prowadzenie innych spraw Związku nie zastrzeżonych dla pozostałych władz ZKP.

 • 33

1.     Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego zwołuje i prowadzi nie rzadziej niż raz w miesiącu Prezes, a w czasie jego nieobecności jeden z Wiceprezesów Zarządu Głównego.

2.     Uchwały Prezydium Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej jego 4 członków, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

3.     Korespondencję z wyjątkiem wymienionej w § 57 w imieniu ZKP podpisują Prezes i Sekretarz Generalny, względnie osoby upoważnione przez Prezydium Zarządu Głównego.

Główna Komisja Rewizyjna

 • 34

1.     W skład Głównej Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków ZKP.

2.     W razie wygaśnięcia członkostwa ZKP lub ustąpienia członka Głównej Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji na jego miejsce wchodzi ten z dwóch zastępców wybranych przez Walne Zebranie Członków, który otrzymał w wyborach większą liczbę głosów.

3.     Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

4.     Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3 członków Komisji, w tym Przewodniczącego. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

5.     Zebrania Głównej Komisji Rewizyjnej zwołuje i prowadzi jej Przewodniczący.

 • 35

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola działalności finansowej i gospodarczej Zarządu Głównego, zarządów Sekcji i Oddziałów ZKP w tym:

    (1) rewizja ksiąg, dokumentów, finansów i inwentarza Związku i jego Oddziałów;

    (2) sprawdzanie bilansów i zamknięć rachunkowych ZKP;

    (3) kontrola nad działalnością Komisji Rewizyjnych Oddziałów posiadających osobowość prawną.

2) kontrola ważności – w rozumieniu § 20 Statutu –  uchwał i Regulaminów uchwalanych przez:

    (1) Zarząd Główny ZKP;

    (2) organa ZKP;

    (3) Ogólne Zebrania Członków Oddziałów i wszelkich ciał kolegialnych wybieranych przez te zebrania;

    (4) Ogólne Zebrania Członków Sekcji i wszelkich ciał kolegialnych wybieranych przez te zebrania;

3) kontrola realizacji uchwał Walnego Zebrania;

4) przedstawienie na Walnym Zebraniu Członków ZKP oceny działalności ZKP oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Głównego;

5) stawianie wniosków w sprawie absolutorium dla zarządów Oddziałów i Sekcji kierowanych do Ogólnych Zebrań Członków Oddziałów i Sekcji ZKP;

6) wnioskowanie w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków ZKP lub Nadzwyczajnego Zebrania Ogólnego Członków Oddziału ZKP lub Nadzwyczajnego Ogólnego Zebrania Członków Sekcji ZKP.

 • 36

1.     W zakresie przeprowadzanych kontroli Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od organów i władz ZKP szczegółowych informacji i wyjaśnień.

2.     Skarbnik Zarządu Głównego lub w razie jego nieobecności inny członek ZG ZKP upoważniony przez Prezydium ma prawo uczestniczyć w czynnościach kontrolnych Głównej Komisji Rewizyjnej. Skarbnik zarządu Oddziału lub Sekcji ma prawo uczestniczyć w czynnościach kontrolnych dotyczących reprezentowanego przez niego Oddziału lub Sekcji.

3.     Główna Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do przeprowadzania kontroli co najmniej raz w roku.

 Sąd Koleżeński

 • 37

1.     W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzi 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków ZKP.

2.     W razie wygaśnięcia członkostwa ZKP lub ustąpienia członka Sądu przed upływem kadencji na jego miejsce wchodzi zastępca wybrany przez Walne Zebranie Członków.

3.     Sąd wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

4.     Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3 członków Sądu, w tym Przewodniczącego; w przypadku równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego.

5.     Posiedzenie Sądu zwołuje jego Przewodniczący wówczas, gdy wpłynie wymagająca rozpatrzenia sprawa.

 • 38

1.     Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania sporów:

1) wynikłych pomiędzy członkami ZKP dotyczących norm współżycia koleżeńskiego lub etyki zawodowej;

2) dotyczących naruszenia Statutu, Regulaminów i uchwał władz i organów ZKP;

3) wynikłych pomiędzy Zarządem Głównym a zarządami Oddziałów i Sekcji oraz między zarządami Oddziałów;

4) w sprawach interpretacji Statutu.

        Prawomocne uchwały Sądu Koleżeńskiego są dla członków, władz i organów ZKP wiążące.

2.     Sąd Koleżeński orzeka o winie w zaistniałym sporze oraz o formach zadośćuczynienia.

3.     W wyjątkowych wypadkach uporczywego naruszania norm współżycia koleżeńskiego Sąd Koleżeński może wnioskować do ZG ZKP lub Walnego Zebrania Członków o wykluczenie z grona członków ZKP.

 • 39

1.     Sąd ma obowiązek wysłuchania stron, świadków wskazanych przez strony oraz przestudiowania dokumentów przedstawionych przez strony.

2.     Sąd ma prawo powołać innych świadków.

3.     Sąd ma obowiązek wezwać strony do ugody.

4.     Sąd Koleżeński może powoływać biegłych.

 • 40

1.     Wszelkie zawiadomienia wystosowane do stron lub świadków wymagają formy pisemnej.

2.     Sąd może podjąć uchwałę w trybie zaocznym, jeśli któraś ze stron trzykrotnie nie zgłosi się do złożenia wyjaśnień bez podania powodów na piśmie.

 • 41

1.     Podstawą rozpatrzenia sprawy przez Sąd jest pisemnie złożona skarga przez członka lub organ ZKP.

2.     Sąd może skargę oddalić, jeśli uzna, że nie dotyczy ona przyjętych w ZKP norm współżycia koleżeńskiego lub etyki zawodowej.

3.     Sąd jest zobowiązany do poinformowania stron na piśmie o podjętej uchwale w ich sprawie.

 • 42

1.     Uchwały Sądu Koleżeńskiego są wiążące dla wszystkich członków ZKP, których dotyczą oraz dla Zarządu Głównego ZKP, który jest zobowiązany do egzekwowania uchwał Sądu Koleżeńskiego zgodnie z § 31 pkt. 8 i 9.

2.     W przypadku uchylania się członka ZKP od wykonania postanowień uchwały Sądu Koleżeńskiego, Sąd Koleżeński może wnieść do Zarządu Głównego ZKP o zawieszenie go w prawach członka do czasu wykonania postanowień Sądu, z zastrzeżeniem postanowień § 43.

 • 43

Od orzeczeń Sądu przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków ZKP na następujących zasadach:

1) strona zainteresowana składa odwołanie za pośrednictwem Prezydium Zarządu Głównego ZKP w terminie jednego miesiąca od otrzymania uchwały Sądu Koleżeńskiego;

2) jeśli w wyżej wymienionym terminie nie wpłynie do Prezydium Zarządu Głównego odwołanie, uchwała Sądu Koleżeńskiego staje się prawomocna.

Komisja Kwalifikacyjna

 • 44

1.     W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzi 10 członków, w tym 5 kompozytorów i 5 muzykologów, wybranych przez Walne Zebranie Członków ZKP.

2.     W razie wygaśnięcia członkostwa ZKP lub ustąpienia członka Komisji Kwalifikacyjnej przed upływem kadencji na jego miejsce wchodzi zastępca wybrany przez Walne Zebrania Członków.

3.     Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

4.     Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący w miarę napływających spraw do rozpatrzenia.

5.     Komisja podejmuje uchwały w obecności co najmniej 6 członków Komisji, w tym co najmniej 3 kompozytorów i 3 muzykologów, a w ich liczbie Przewodniczącego i Sekretarza.

6.     Uchwały zapadają bezwzględną głosów.

 • 45

1.     Zadaniem Komisji Kwalifikacyjnej jest wnioskowanie do Zarządu Głównego o przyjęcie osób ubiegających się o członkostwo ZKP;

2.     W przypadku, gdy Komisja działa na wniosek zainteresowanego opiera się przede wszystkim na analizie partytur utworów, tekstów prac muzykologicznych oraz dodatkowo innych materiałów dostarczonych przez zainteresowanego. Komisja może uwzględnić również inne informacje i materiały dotyczące aktywności zawodowej zainteresowanego.

3.     Komisja Kwalifikacyjna wnioskując o przyjęcie do ZKP określa, czy ubiegająca się o członkostwo osoba ma być przyjęta w charakterze kompozytora, muzykologa, ewentualnie kompozytora i muzykologa zarazem.

4.     Komisja Kwalifikacyjna przedstawia swoje decyzje Zarządowi Głównemu wraz z uzasadnieniem, a podczas rozpatrywania jej wniosków przez Zarząd powinien być obecny desygnowany przez nią jej przedstawiciel

 • 46

Uchwały Komisji Kwalifikacyjnej o nie przyjęciu osoby do ZKP są wiążące dla Zarządu

Głównego ZKP.

ROZDZIAŁ V

ODDZIAŁY, SEKCJE, KOMISJE, KOŁO MŁODYCH, GRUPY NIEFORMALNE

 • 47

1.     Oddziały regionalne mogą posiadać osobowość prawną.

2.     Siedzibą władz Oddziału jest miasto odpowiadające terenowi jego działania.

3.     Oddziały regionalne (Sekcje) prowadzą samodzielną działalność na podstawie Statutu ZKP i swoich Regulaminów oraz uchwał odpowiednich władz Związku i Oddziału (Sekcji).

4.     Uchwała Zebrania Ogólnego Oddziału o uzyskaniu przez Oddział osobowości prawnej podjęta z równoczesnym zatwierdzeniem treści umowy regulującej stosunki majątkowe między Oddziałem a ZKP zobowiązuje ZG ZKP do wszczęcia postępowania w sprawie wprowadzenia odpowiedniego zapisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Umowa ta wchodzi w życie z chwilą uzyskania przez Oddział osobowości prawnej.

5.     Do Oddziału należą wszyscy członkowie związani z danym regionem.

6.     Każdy członek ZKP ma prawo zadeklarowania przynależności do dowolnego Oddziału.

7.     Każdy członek ZKP należy do jednego Oddziału ZKP.

 • 48

1.     Oddział regionalny lub sekcję tematyczną powołuje ZG ZKP na wniosek co najmniej 7 osób z zainteresowanego środowiska.

2.     ZG ZKP ma prawo zlikwidować Oddział lub Sekcję tematyczną na wniosek Zebrania Ogólnego Oddziału lub Sekcji lub w związku z ewidentnym ustaniem działalności Oddziału lub Sekcji.

3.     Zarząd Główny ZKP może podjąć decyzję o likwidacji Oddziału w przypadku, gdy wynik finansowy Oddziału za poprzedni rok wykaże stratę przewyższającą połowę wartości majątku Oddziału lub Oddział utracił zdolność do skutecznego odbycia Zebrania Ogólnego Oddziału.

4.     Od decyzji o likwidacji Oddziału lub Sekcji tematycznej Zebranie Ogólne Oddziału lub Sekcji może odwołać się do najbliższego Walnego Zebrania ZKP.

 • 49

1.     Sekcje tematyczne prowadzą samodzielną działalność w oparciu o Statut ZKP i swoje Regulaminy.

2.     Do Sekcji Muzykologów należą wszystkie osoby przyjęte do Związku zgodnie z § 10 ust. 3.

3.     Do Sekcji tematycznych należą ci członkowie ZKP, którzy ze względu na profil tematyczny Sekcji zadeklarują taką wolę i zostaną przyjęci do Sekcji zgodnie z jej Regulaminem.

4.     Można należeć do dowolnej liczby Sekcji tematycznych lub nie należeć do żadnej.

 • 50

1.     Najwyższą władzą Oddziału (Sekcji) jest Zebranie Ogólne Członków Oddziału (Sekcji).

2.     Zebranie Ogólne Członków Oddziału (Sekcji) ma obowiązek uchwalić Regulamin Oddziału (Sekcji).

3.     Regulamin musi zawierać zapis o sposobie wyboru Zarządu Oddziału (Sekcji) i długości jego kadencji. Zarząd musi mieć Prezesa i Skarbnika. Ponadto w przypadku Sekcji Regulamin musi określać kryteria przynależności członków ZKP do Sekcji, tryb ich przyjmowania oraz siedzibę władz Sekcji. Pozostałe elementy struktury Oddziału (Sekcji) określa w Regulaminie Ogólne Zebranie Członków Oddziału (Sekcji) w sposób niesprzeczny ze Statutem ZKP.

4.     Funkcje kontrolne w Oddziale posiadającym osobowość prawną sprawuje Komisja Rewizyjna Oddziału..

5.     Szczegółowe zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej Oddziału określa Regulamin uchwalony przez Zebranie Ogólne Oddziału i zatwierdzony przez Główną Komisję Rewizyjną ZKP.

 • 51

1.     Dla realizacji celów statutowych Związek Kompozytorów Polskich prowadzi Bibliotekę Naukową ZKP.

2.     Biblioteka Naukowa ZKP jest biblioteką naukową powołana zgodnie z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej trybem zaliczania do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu.

i funkcjonuje w ramach Ogólnokrajowej Sieci Bibliotecznej zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej normami prawnymi.

 • 52

1.     Zarząd Główny może powoływać komisje jako organy pomocnicze i doradcze dla opracowania poszczególnych zagadnień twórczych lub organizacyjnych.

2.     Zakres kompetencji, zasady i tryb działania komisji określa Regulamin Komisji uchwalony przez Zarząd Główny.

 • 53

Zarząd Główny ZKP może powołać Koło Młodych przy ZKP, do którego mogą wstępować młodzi kompozytorzy i muzykolodzy nie należący do ZKP. Koło Młodych działa w oparciu o Regulamin uchwalony przez ZG ZKP, pod opieką i nadzorem ZG ZKP.

 • 54

Nieformalne grupy członków ZKP, które podejmują inicjatywy zgodne z celami statutowymi ZKP mają prawo do korzystania z pomocy Związku. Na wniosek nieformalnej grupy członków ZKP Prezydium Zarządu Głównego w miarę możliwości zapewnia jej dostęp do takich udogodnień, jak biuro, księgowość, biblioteka itp.

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 • 55

Działalność ZKP może być finansowana z następujących źródeł:

1) składek członkowskich,

2) wpływów z majątku ruchomego i nieruchomego ZKP,

3) dotacji, darowizn, zapisów itp.,

4) prowizji pobieranych przez ZKP na sfinansowanie kosztów własnych od środków przyznawanych ZKP na realizację zadań powierzanych przez osoby i instytucje,

5) z działalności gospodarczej,

6) z innych źródeł dopuszczonych przez prawo.

 • 56

1.     Zarząd Główny w miarę możliwości i potrzeb może przyznawać środki na działalność Oddziałów i Sekcji.

2.     Prowizje i odsetki bankowe od środków finansowych pozyskanych samodzielnie przez Oddział (Sekcję) na zadanie powierzone Oddziałowi (Sekcji) oraz inne środki pozyskane przez Oddział (Sekcję) z zewnątrz, pozostają do dyspozycji Oddziału (Sekcji). Jeśli Oddział posiada osobowość prawną środki te stają się jego majątkiem odrębnym.

 • 57

1.     Wszelkie zobowiązania finansowe Związku muszą być podpisane przez dwóch członków Zarządu Głównego, w tym Prezesa ZKP lub Skarbnika. Odstępstwo od tej zasady jest możliwe jedynie w przypadku określonym w ust. 2 i 3 tego paragrafu.

2.     Wszelkie zobowiązania finansowe Oddziału lub Sekcji ZKP muszą być podpisane przez Prezesa i Skarbnika zarządu Oddziału (Sekcji). Dotyczy to środków, którymi Oddział (Sekcja) dysponuje na mocy § 56.

3.     Prezydium Zarządu Głównego ZKP (Zarząd Oddziału posiadającego osobowość prawną) może upoważnić inne osoby do podpisywania zobowiązań finansowych Związku oraz innych umów dwustronnych związanych z działalnością statutową Związku, w jego imieniu, jeśli spełnione zostaną wszystkie z poniższych warunków:

1) Prezydium (Zarząd Oddziału posiadającego osobowość prawną) określi górną kwotę, do której osoba upoważniona może podejmować zobowiązania finansowe ZKP,

2) Prezydium (Zarząd Oddziału posiadającego osobowość prawną) określi merytoryczny obszar takiego upoważnienia,

3) Osoba upoważniona przedstawi Prezydium (Zarządowi Oddziału posiadającego osobowość prawną) sprawozdanie z działalności, do której została upoważniona,

4) Osoba upoważniona przyjmie odpowiedzialność finansową za działanie w ramach upoważnienia Prezydium ZKP (Zarządu Oddziału posiadającego osobowość prawną),

5) Warunki określone w tym ustępie w pkt. 1, 2, 3 i 4, zostaną spisane w formie umowy między Prezydium ZG ZKP (Zarządem Oddziału posiadającego osobowość prawną), a upoważnioną osobą.

ROZDZIAŁ VII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ ZWIĄZKU

 • 58

1.     Zmiany w Statucie ZKP wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków ZKP i zachowania procedur określonych w ust. 2, 3, 4, 5 i 6 tego paragrafu.

2.     Wnioski w sprawie zmian Statutu mogą zgłaszać Zarządowi Głównemu w terminie wyznaczonym przez Prezydium ZG wszystkie organy Związku i członkowie ZKP z wyłączeniem członków wspierających.

3.     Wnioski te, po ich uporządkowaniu i zredagowaniu przez powołaną przez Zarząd Główny Komisję Statutową, muszą być rozesłane do wszystkich członków zgodnie z trybem określonym w § 24.

4.     Walne Zebranie Członków rozpatruje i uchwala tylko te wnioski w sprawie Statutu, które były zgłoszone i rozesłane w wyżej określonym trybie.

5.     Uchwały Walnego Zebrania w sprawie zmian Statutu zapadają bezwzględną większością głosów.

6.     Nieuczestniczący w Walnym Zebraniu członkowie ZKP mogą przekazać swoje głosy w sprawie proponowanych wniosków o zmiany w Statucie ZKP drogą korespondencyjną. Nadesłane tą droga glosy będą traktowane jako ważne głosy oddane w sprawie odnośnych zmian w Statucie w głosowaniu przeprowadzonym na Walnym Zebraniu przy spełnieniu następujących warunków:

1) głos zostanie przysłany pocztą poleconą lub pocztą elektroniczną na adres Prezydium Zarządu Głównego ZKP i wpłynie nie później, niż jeden dzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zebrania;

2) głosujący jednoznacznie określi, których spośród zaproponowanych zmian jego głos dotyczy;

3) Prezydium Walnego Zebrania stwierdzi, że głosujący tą drogą rzeczywiście nie bierze udziału w Walnym Zebraniu.

 • 59

Rozwiązanie się ZKP może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków ZKP, powziętej większością ¾ głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

 • 60

W razie powzięcia uchwały o rozwiązaniu się ZKP Walne Zebranie wybiera Komisję Likwidacyjną w składzie 3-5 członków, która przeprowadza likwidację ZKP.

ROZDZIAŁ VIII

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

 • 61

1.     Statut niniejszy wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia go przez odpowiedni Sąd. Jednocześnie traci moc brzmienie Statutu przedtem obowiązujące.

2.     Wszelkie obowiązujące do momentu wejścia w życie niniejszego Statutu regulaminy tracą moc w tych punktach, w których są z nim sprzeczne.

3.     Wszyscy członkowie ZKP będący członkami kandydatami w momencie wejścia w życie Statutu w nowym brzmieniu stają się automatycznie członkami zwyczajnymi.

= = = = =

tekst z poprawkami uchwalonymi przez XLI Walne Zebranie Członków Związku Kompozytorów Polskich
w dniu 17 czerwca 2023
zatwierdzonymi przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
w dniu 12.09.2023