ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Regulamin

REGULAMIN KOŁA MŁODYCH przy ZWIĄZKU KOMPOZYTORÓW POLSKICH

I. Stan formalno - prawny

1. Koło Młodych przy Związku Kompozytorów Polskich jest organizacją skupiającą

młodych kompozytorów, muzykologów i teoretyków, którzy nie są członkami Związku

Kompozytorów Polskich.

2. Koło Młodych nie posiada osobowości prawnej. Jego interesy na zewnątrz są

reprezentowane przez Zarząd Główny Związku Kompozytorów Polskich.

3. Koło Młodych działa na podstawie niniejszego Regulaminu, zatwierdzonego przez

Zarząd Główny ZKP w dniu 27 lutego 2002.

II. Cele i środki działania

4. Działalność Koła Młodych ma na celu:

a) przygotowanie młodych kompozytorów, teoretyków i muzykologów do twórczego

uczestnictwa w rozwijaniu polskiej kultury muzycznej i do członkostwa w ZKP.

b) promowanie twórczości młodych kompozytorów i muzykologów

5. Cele te realizowane są poprzez:

a) organizowanie koncertów i seminariów poświęconych współczesnej twórczości

muzycznej i muzykologicznej;

b) współpracę w tej dziedzinie z uczelniami oraz instytucjami muzycznymi, jak filharmonie, radio, telewizja, towarzystwa muzyczne itp.;

c) współpracę z młodymi kompozytorami i muzykologami oraz instytucjami muzycznymi innych krajów;

6. Działalność Koła Młodych opiera się w głównej mierze na pracy społecznej swoich członków.

Związek Kompozytorów Polskich w ramach istniejących możliwości zapewnia środki

finansowe na działalność Koła Młodych oraz pomoc biurową: udostępnia własny lokal, bibliotekę i fonotekę dla potrzeb Koła Młodych. Koło Młodych może również korzystać z pomocy udzielanej przez uczelnie i instytucje muzyczne.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

7. Prawo ubiegania się o przyjęcie do Koła Młodych mają młodzi kompozytorzy, teoretycy i muzykolodzy, którzy rokują nadzieję, że w przyszłości będą pracować twórczo w tych dziedzinach.

8. Kandydaci nadsyłają wraz z podaniem o przyjęcie do Koła Młodych życiorys oraz

ostatnie kompozycje lub prace naukowe.

Podania studentów wyższych uczelni winny posiadać opinię pedagoga lub opiekuna

naukowego.

9. O przyjęciu do Koła Młodych decyduje Prezydium Zarządu Głównego ZKP na podstawie materiałów wymienionych w punkcie 8.

10. Członkowie Koła Młodych mają prawo:

a) brać udział we wszystkich imprezach Związku;

b) korzystać z poparcia i pomocy ZKP w Ministerstwie Kultury  i u innych władz w sprawach związanych z zawodem, staraniami o stypendia, wyjazdami

zagranicznymi itp.;

c) otrzymać legitymację Koła Młodych przy ZKP.

11. Członkowie Koła Młodych mają obowiązek:

a) brać udział w zebraniach Koła Młodych;

b) opłacać regularnie składki członkowskie.

12. Maksymalny okres pozostawania w Kole Młodych ustala się na 7 lat, w tym nie dłużej niż 5 lat od chwili uzyskania dyplomu. W tym okresie członkowie Koła Młodych powinni przedłożyć Komisji Kwalifikacyjnej ZKP prace umożliwiające przyjęcie w poczet członków ZKP.

Członkowie Koła Młodych, którzy nie zostaną przyjęci w poczet członków ZKP, po upływie maksymalnego okresu pozostawania w Kole Młodych zostaną skreśleni z listy jego członków przez Prezydium Zarządu Głównego ZKP. Zarząd Koła Młodych może, w uzasadnionych przypadkach, zgłosić do Zarządu Głównego ZKP wniosek o przedłużenie członkostwa Koła Młodych na jeden rok.

IV. Władze Koła Młodych

13. Walny Zjazd

a) Walny Zjazd Koła Młodych zwoływany jest raz na dwa lata przez Zarząd Koła Młodych w porozumieniu z Zarządem Głównym ZKP.

b) Walny Zjazd jest połączony, o ile to możliwe, z Koncertem Kompozytorskim Koła

Młodych, który odbywa się podczas festiwalu "Warszawska Jesień".

c) Podczas Walnego Zjazdu Koła Młodych planowana jest jego działalność na następne dwa lata.

d) Na Walnym Zjeździe Zarząd Koła Młodych przedstawia sprawozdanie ze swej 2 - letniej działalności oraz dokonywany jest wybór Zarządu

Koła Młodych.

14. Zarząd Koła Młodych

a) Zarząd Koła Młodych wybierany na dwa lata jest 5-7 osobowy i składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i 2-4 członków Zarządu.

b) Zarząd Koła Młodych dba o realizowanie postanowień Walnego Zjazdu Koła  Młodych.

c) Zarząd Koła Młodych działa w porozumieniu z Zarządem Głównym ZKP.

d) Zarząd Koła Młodych organizuje corocznie Konkurs Kompozytorski o którym stanowi osobny regulamin.

15. Opiekunowie Koła Młodych

Nadzór nad Kołem Młodych sprawuje Zarząd Główny ZKP.

V. Rozwiązanie Koła Młodych

Rozwiązanie Koła Młodych może nastąpić jedynie w wyniku uchwały Walnego Zjazdu Związku Kompozytorów Polskich.