ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Warunki przyjęcia

Podania osób starających się o przyjęcie do Związku Kompozytorów Polskich rozpatrywane są przez 10-osobową Komisję Kwalifikacyjną, w skład której wchodzą wybitni kompozytorzy i muzykolodzy. Zgłoszenia powinny zawierać:

1. Podanie o przyjęcie w poczet członków ZKP

2. Szczegółowy życiorys sporządzony według następującego porządku:

• imię i nazwisko
• adres zamieszkania i korespondencyjny
• numery telefonów
• adres poczty elektronicznej (jeśli jest)
• data i miejsce urodzenia
• przebieg pracy zawodowej (w układzie od chwili obecnej do początków)
• wykształcenie (przebieg edukacji w układzie jak wyżej)
• nagrody i stypendia
• kursy, staże
• działalność organizacyjna
• wykonania utworów (kompozytorzy), czynny udział w konferencjach naukowych (muzykolodzy)

3. Listę utworów z datami powstania (kompozytorzy), listę prac naukowych, w tym opublikowanych, również z datami powstania lub publikacji (muzykolodzy)

4. Pięć  partytur ukazujących różnorodność zainteresowań warsztatowych i twórczych do wglądu (na partyturach muszą znajdować się daty powstania); wskazane jest dołączenie posiadanych nagrań (kompozytorzy).

   Pięć  publikacji naukowych (artykuły i książki) do wglądu oraz konspekt pracy doktorskiej, w przypadku dysertacji będących w trakcie przygotowań (muzykolodzy).

5. Dokumentację należy przesłać w formie elektronicznej poprzez powołane do tego serwery np. We Transfer.

6. Kompozytorzy - autorzy utworów multimedialnych - proszeni są o dostarczenie, poza zapisem partyturowym i ewentualnie scenariuszowym, dokumentację w odpowiednim formacie, np. nagranie video.