ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda

Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda (dawniej zwany Konkursem Młodych Związku Kompozytorów Polskich) organizowany jest corocznie od 1958 roku. Ma na celu umożliwienie startu młodym kompozytorom polskim oraz zachęcenie ich do samodzielnej pracy.
Główną nagrodę – Nagrodę im. Tadeusza Bairda – w wysokości 2500 dolarów z przeznaczeniem na dalsze studia kompozytorskie fundowała do 2018 roku Pani Alina Sawicka-Baird, żona Kompozytora. W edycji 2019 główną nagrodę ufundowała Pani Marta Ptaszyńska. W edycjach 2020 i 2021 Nagrodę sfinansowano ze środków Fundacji PZU. Wyróżnienia są finansowane przez Zarząd Główny Związku Kompozytorów Polskich. Od 1990 roku Konkurs im. Tadeusza Bairda jest otwarty dla wszystkich polskich kompozytorów, którzy w dniu jego zamknięcia nie ukończyli 35 lat (wcześniej przeznaczony był tylko dla absolwentów klas kompozycji państwowych wyższych szkół muzycznych). Przedmiot konkursu jest każdego roku inny.
Od 2003 roku Konkurs jest dwuetapowy. Utwory, które zostały przez jury zakwalifikowane do etapu II, są wykonywane podczas publicznego koncertu, po którym ogłaszany jest ostateczny werdykt. Wtedy też poznajemy nazwiska laureatów.

 

Regulamin 66. Konkursu Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda

1) Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda organizuje corocznie Związek Kompozyto­rów Polskich. Ideą Konkursu jest inspirowanie młodych twórców do nawiązywania na różne spo­so­by do wartości obecnych w dziełach Patrona. Wy­bie­ra­jąc postawę twórczą inspirowaną działaniami Bairda, można sięgnąć bardziej lub mniej bezpo­śred­nio do Jego idei kompozytorskich.

Konkurs jest organizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. W Konkursie mogą brać udział kompozytorzy polscy (posiadający obywatelstwo polskie lub Kartę Polaka), którzy w dniu jego zamknięcia nie przekroczyli 35 lat.

2) Przedmiotem Konkursu w roku 2024 jest utwór jednoczęściowy lub cykl miniatur w jednej z dwóch poniższych kategorii obsady:

a) na trąbkę i fortepian,
b) na skrzypce solo albo na altówkę solo albo na wiolonczelę solo.

Kategorie nie mogą być łączone w jednym utworze lub cyklu miniatur.

Czas trwania: 11’-15’.

Utwory kameralne stanowiły ważną dla młodego Tadeusza Bairda część twórczości. Wszystkie po­cho­dzą z lat 50., po ważnym przełomie w karierze kompozytora z roku 1949, który zaowocował po­wo­łaniem Grupy ’49, w skład której obok Bairda wchodzili Kazimierz Serocki i Jan Krenz, ale także uwieńczonymi powodzeniem pracami nad powołaniem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”.

Dwa kaprysy z klarnet i fortepian (1953) cieszą się popularnością oraz pięcioma edycjami wy­daw­ni­czymi. Cztery preludia na fagot i fortepian (1954) wydane zostały trzykrotnie. Divertimento na flet, obój, klarnet i fagot (1956) również doczekało się pięciu wydań.

Kameralistyka stanowiła teren wypracowywania własnego języka kompozytorskiego, określenia ele­­men­tów warsztatu oraz selekcji wyborów estetycznych. Dwa kaprysy stały się polem zmierzenia z tradycją tej formy i próbą jej odświeżenia. Cztery preludia eksplorują elementy nie tylko formy klasycznej, ale i barokowej, ujęte w nasycony emocjonalnością cykl. W Divertimento kompozytor zmierzył się z dodekafonią połączoną ze stylem neoklasycznym.

Instrumenty potraktowane solowo występują w twórczości Bairda w postaci koncertów: fortepia­no­we­go (1949), obojowego (1973), oraz także w utworach takich, jak: Ekspresje na skrzypce i orkie­strę (1958-1959), Cztery dialogi na obój i orkiestrę kameralną (1964), Concerto lugubre na altówkę i orkiestrę (1975), Sceny na wiolonczelę, harfę i orkiestrę (1976-1977).

Podjęcie tematu konkursu (w jednej z dwóch kategorii) wiąże się zatem z ukazaniem indywidual­ne­go podejścia do kameralistyki w dzisiejszej rzeczywistości muzycznej, w tym w szczególności z wy­wa­żeniem roli emocji, ekspresji oraz zmienności wyrazu w konstruowanej formie – jednoczęściowej lub cyklicznej.

3) Zgłoszony na Konkurs utwór nie może być przed jego rozstrzygnięciem wykonany publicz­nie ani nagrodzony w innym konkursie.

4) Konkurs jest dwuetapowy. W I etapie jury wyłoni utwory, które następnie zostaną wykonane pod­czas publicznej prezentacji. Jego wyniki zostaną ogłoszone do dnia 28 lutego 2025 roku. Roz­strzyg­nięcie Konkursu (II etap) nastąpi po publicznej prezentacji zakwalifiko­wanych utworów. Jury zdecyduje wówczas o podziale nagród. Publiczna prezentacja odbę­dzie się w czerwcu 2025 roku.

Kompozytorzy wybrani do II etapu powinni być przygotowani na konieczność opracowania głosów dla każdego z wykonawców osobno.

5) Nagroda im. Tadeusza Bairda wynosi 10 000 zł. Ponadto jury może przyznać dwa wyróżnienia (hotel i abo­nament na wszystkie koncerty Międzyna­ro­do­we­go Festiwalu Muzyki Współczesnej "Warszaw­ska Jesień") ufundowane przez Zarząd Główny Związku Kompozytorów Polskich.

Jury ma prawo do innego podziału nagród. Jury Konkursu będzie obradować pod przewod­nict­wem Marcela Chyrzyńskiego.

6) Partytury opatrzone godłem należy nadsyłać mailem w terminie do dnia 30 listopada 2024 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W nazwie pliku powinno znaleźć się godło i tytuł utworu. W tytule wiado­mo­ści należy napisać: Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda 2023. Partytura nie może zawierać elementów umożliwiających identyfikację au­tora. W osobnym pliku o nazwie takiej samej jak godło, należy zawrzeć informację (opa­trzoną tym samym godłem co partytura) zawie­ra­ją­cą imię, nazwisko, datę urodzenia, adres, e-mail i nu­mer telefonu kompozytora oraz jego krótki życiorys. Oba załączniki powinny być w formacie pdf.

 

 DOTYCHCZASOWI LAUREACI KONKURSU

1. Konkurs (1958) Juliusz Łuciuk za utwór Szkic symfoniczny
2. Konkurs (1959) Krzysztof Penderecki za utwór Strofy
3. Konkurs (1960) Henryk Mikołaj Górecki za utwór Monologi I
4. Konkurs (1961) Romuald Twardowski za utwór Antifone per tre gruppi
5. Konkurs (1962) I nagrody nie przyznano
6. Konkurs (1963) I nagrody nie przyznano
7. Konkurs (1964) I nagrody nie przyznano
8. Konkurs (1965) Zbigniew Bargielski za utwór Parady
9. Konkurs (1966) Piotr Warzecha za utwór Ewolucje
10. Konkurs (1967) I nagrody nie przyznano
11. Konkurs (1968) I nagrody nie przyznano
12. Konkurs (1969) Marian Sawa za utwór Assemblage
13. Konkurs (1970) I nagrody nie przyznano
14. Konkurs (1971) I nagrody nie przyznano
15. Konkurs (1972) Zbigniew Pniewski za utwór Muzyka
16. Konkurs (1973) I nagrody nie przyznano
17. Konkurs (1974) I nagrody nie przyznano
18. Konkurs (1975) Stanisław Moryto za utwór Nocturn
19. Konkurs (1976) Sławomir Czarnecki za utwór Gradito per orchestra
20. Konkurs (1977) Ryszard Szeremeta za utwór Próżno płakać
21. Konkurs (1978) Wiesława Alicja Garr za utwór Sura I
22. Konkurs (1979) Paweł Szymański za utwór Gloria
23. Konkurs (1980) Paweł Buczyński za utwór Muzyka opadających liści
24. Konkurs (1981) Piotr Radko za utwór Poemat kontemplacji
25. Konkurs (1982) I nagrody nie przyznano
26. Konkurs (1983) Katarzyna Bortkun za utwór De Caritate
27. Konkurs (1984) I nagrody nie przyznano
28. Konkurs (1986) I nagrody nie przyznano
29. Konkurs (1987) Andrzej Dziadek za utwór Poemat symfoniczny
30. Konkurs (1988) Wiesław Rentowski za utwór Wayang
31. Konkurs (1989) I nagrody nie przyznano
32. Konkurs (1990) I nagrody nie przyznano
33. Konkurs (1991) I nagrody nie przyznano
34. Konkurs (1992) ex aequo: Alicja Gronau za utwór Okna i Robert Kurdybacha za utwór Symfonia kameralna
35. Konkurs (1993) I nagrody nie przyznano
36.Konkurs (1994) I nagrody nie przyznano
37. Konkurs (1995) ex aequo: Marcin Bortnowski za utwór Kwartet smyczkowy i Adam Falkiewicz za utwór Po drugiej stronie słońca
38. Konkurs (1996) Wiesław Pluskota za utwór Trio na 3 klarnety i taśmy
39. Konkurs (1997) Marcel Chyrzyński za utwór Ferragosto per tromba, pianoforte e batteria
40. Konkurs (1998) I nagrody nie przyznano
41. Konkurs (1999) ex aequo: Aleksander Kościów za utwór Noc świętojańska i Bartosz Kowalski za utwór Studium przestrzeni
42. Konkurs (2000) I nagrody nie przyznano
43. Konkurs (2001) ex aequo: Bartosz Kowalski za utwór Sny o przeobrażeniach materii i Daria Jabłońska za utwór Images of Broken Light
44. Konkurs (2002) I nagrody nie przyznano
45. Konkurs (2003) ex aequo: Paweł Strzelecki za utwór Piano Quintet i Bartosz Kowalski-Banasewicz za utwór Stadium
46. Konkurs (2004) I nagrody nie przyznano
II nagroda - Grzegorz Duchnowski za utwór Narzędzie ze światła
III nagroda - Agnieszka Stulgińska za utwór Spojrzenie światła
47. Konkurs (2005) ex aequo: Adrian Foltyn za utwór Son'tasy 2.1 i Dariusz Przybylski za utwór The Rest is Silence
48. Konkurs (2006) I nagroda - Wojciech Blecharz za utwór dim, dwie równorzędne II nagrody: Sławomir Kupczak za utwór Lament i Artur Zagajewski za utwór Glassmusic-motet
49. Konkurs (2007) I nagroda ex aequo: Zofia Dowgiałło za utwór Turmalin i Łukasz Godyla za utwór Trzy spojrzenia na muzykę; II nagroda Dariusz Przybylski za utwór Drei Formen
50. Konkurs (2008) I nagrody nie przyznano; dwie równorzędne II nagrody: Adam Zagajewski za utwór Liście i Marcin Zieliński za utwór Fuci
51. Konkurs (2009) I nagroda - Ignacy Zalewski za utwór Zutibure muzyka słowiańskiego lasu; dwie równorzędne II nagrody: Wojciech Błażejczyk za utwór Apnea i Michał Jakub Papara za utwór Moje strachy
52. Konkurs (2010) I nagroda - Wojciech Błażejczyk za utwór Exhorta; II nagroda - Magdalena Glocka za utwór Na krawędzi księżyca
53. Konkurs (2011) I nagroda - Piotr Tabakiernik za utwór Paroles gelees
54. Konkurs (2012) I nagroda ex aequo: Kamil Kosecki za utwór Muzyczna maszyna i Jakub Polaczyk za utwór Cosas que puderion ser
55. Konkurs (2013) I nagroda ex aequo: Paweł Kwapiński za utwór Przestrzenie akustyczne i Tomasz Szczepanik za utwór Gangkhar II
56. Konkurs (2014) I nagroda: Aleksandra Kaca za utwór Smugi cienia
57. Konkurs (2015) I nagroda: Jakub Szafrański za utwór Trobey Pastora
58. Konkurs (2016) I nagroda - Paweł Malinowski za utwór ...über BWV 971
59. Konkurs (2017) I nagroda - Kamil Kruk za utwór Z cyklu Studium w szkarłacie – Serpentinato na altówkę i perkusję z wędrującym waterphonem
60. Konkurs (2018) I nagroda - Marcin Jachim za utwór Śpiew kresu dnia
61. Konkurs (2019) I nagroda - Wojciech Chałupka za utwór Nemesis; dwie równorzędne II nagrody -  Oktawia Pączkowska za utwór ertk i Jan Załęcki za utwór Fala pomarańczowo-zielona oraz III nagroda Franciszek Araszkiewicz za utwór O pewności.

62. Konkurs (2020)


63. Konkurs (2021)

64. Konkurs (2022)

65. Konkurs (2023)

Trzy równorzędne II nagrody: Olgierd Juzala-Deprati za utwór …Breathe, Hubert Żmudzki za utwór Kanczendzonga i Alina Dzięcioł za utwór Secco.

I nagroda - Hubert Gabriel Żmudzki za utwór Hidden Monologues
III nagroda - Przemysław Pacek za utwór 1680

I nagroda - Dawid Grenda za utwór Qualia  

I nagroda - Jakub Jung za utwór Muzyka gestów
II nagroda - Jakub Borodziuk za utwór Brzask
III nagroda - Bartosz Jawor za utwór Folk Story