ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Polski Rocznik Muzykologiczny – numery archiwalne - PRM 2016


TOM XIV (2016)

„POLSKI ROCZNIK MUZYKOLOGICZNY” t. XIV (2016)
„Muzyka w klasztorach”

Spis treści/Contents
Od redakcji/From the Editor 

Muzyka w klasztorach

Agnieszka Budzińska‑Bennett: Inter natos mulierum. Pieces for St. John the Baptist from the Cistercian Convent of Las Huelgas
Ewa Hauptman‑Fischer: Musical Gifts. Dedications in Silesian Music Manuscripts of Monastic Provenance

Muzyka polska

Ewa Czachorowska‑Zygor: Od Rotazione do Scherzi musicali. Adam Walaciński między nurtami, stylami i konwencjami
Agnieszka Draus: Z pogranicza technik, stylów i gatunków. Parodia i pastisz w twórczości Marka Stachowskiego
Barbara Literska: Czy „Chopin zabronił”? O przekraczaniu granic Chopinowskiego oryginału w jego transkrypcjach
Małgorzata Woźna‑Stankiewicz: Muzyczna codzienność w plenerach galicyjskiego Krakowa

Etnomuzykologia

Tomasz Nowak: Polskie tańce narodowe – emblemat polskości czy zjawisko pogranicza europejskiego
Sławomira Żerańska‑Kominek: Muzykologia porównawcza. Utracone szanse etnomuzykologii?

Varia

Nicholas Reyland: Preisner’s Presence
Mariusz Gradowski: Historyczne zakresy terminu big beat w perspektywie stylistyczno‑gatunkowej
Anna Chęćka: W pułapce czystego rozumu. Jak przywrócić muzyce należne jej miejsce w dyskursie humanistycznym?
Małgorzata Sokalska: Zdradzie i zdradzie w operowych adaptacjach Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza

O autorach/Contributors

Polski Rocznik Muzykologiczny 2016 dofinansowano w ramach umowy nr 575/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.