ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

List otwarty Igora Szczerbakowa

List otwarty Igora Shcherbakova – Prezesa Narodowego Związku Kompozytorów Ukrainy do przewodniczących organizacji kompozytorskich,  centrów informacji muzycznych na całym świecie,
dyrekcji filharmonii,
teatrów muzycznych i orkiestr, kompozytorów i wszystkich muzyków

Drodzy koledzy !

Narodowy Związek Kompozytorów Ukrainy – jedyna w naszym kraju organizacja zajmująca się promocją współczesnej muzyki poważnej – zwraca się do was z apelem , aby połączyć nasze głosy oburzenia agresywnymi działaniami Federacji Rosyjskiej na terytorium naszego kraju , mogącymi doprowadzić do eskalacja konfliktu zbrojnego  w sercu Europy z nieprzewidywalnymi konsekwencjami .

Cały świat wie o trzymiesięcznym proteście mieszkańców Kijowa i innych ukraińskich obywateli na Majdanie wzburzonych przez niebywałą korupcję rządu Janukowycza - rozkradziono cały budżet państwa na osobisty użytek jego rodziny, wzburzonych brutalnym pobiciem bezbronnych studentów przez władze w dniu 30 listopada nocy. Cały świat wie o tragicznie zakończonych starciach: z kilkudziesięcioma zabitymi i setkami ranionymi przez snajperów w centrum europejskiej stolicy. Co miało miejsce na krwawy rozkaz byłego prezydenta Janukowycza  (według różnych źródeł – na rozkaz wydany na zamówienie Kremla), następnie zbiegłego za granicę. 

Prosimy Was o zwrócenie  się do Waszych rządów, rządów  wszystkich krajów, aby nie powtarzali  politycznego błędu biernej obserwacji wydarzeń na Ukrainie, jak to miało miejsce w przypadku Majdanu, i uczynili wszystko co możliwe, aby zapobiec wywołaniu wojny przez Rosję.

Wierzcie nam - kolegom - na Ukrainie nie ma faszyzmu , wszystkie narody naszego kraju od 23 lat żyją w pokoju i harmonii, a ludzie po prostu chcą żyć w cywilizowanym europejskim kraju.  Mamy wielką tysiącletnią kulturę, sztukę, muzykę poważną i nie chcemy być wchłonięci przez naszego północnego sąsiada .

Wiemy, że Twój głos będzie słyszalny .

Wasz,

Igor Shcherbakov ,

Prezes Narodowego Związku Kompozytorów Ukrainy

Kijów, 3 marca 2014   

Open letter  from Igor Shcherbakov, President of the National Composers` Union of Ukraine

 

To:  Chairmen of composers’ organizations, Music information centers of the world,
Directors of  Philharmonic Societies, Musical theaters and Orchestras,
Composers, all Musicians

 

Dear colleagues!

National Union of Composers of Ukraine - the only in our country organization engaged in promotion of contemporary classical music - appeals to you with an appeal to join our voice perturbation by aggressive actions of the Russian Federation on the territory of our country, which might lead to an escalation of the armed conflict in the heart of Europe with unforeseeable consequences.

The whole world knows about the 3-month standing Kiev’s peoples and other Ukrainian citizens on the Maidan angered by extraordinary corruption of the Yanukovych government, had stolen fully budget for personal use of his family, and the brutal beating of unarmed students by the authorities on the of November 30th  night. About the confrontation, which ended tragically by dozens of dead and hundreds injured by snipers ordinary citizens in the center of the European Capital.  Escaped abroad ex-president Yanukovych gave this bloody order (according to numerous sources - on the advice of the Kremlin).

We ask you to turn to the governments of all your countries not to repeat the political mistakes of passive observation for events in Ukraine, as it was during the Maidan, and do everything possible to prevent Russia to wage war.

Believe us, your colleagues - in Ukraine there is no fascism, all the nations of our country  for 23 years are living in peace and harmony, and our people just want to live in a civilized European country. We have great thousand-years culture, art, high music, and did not want to be absorbed by our northern neighbor.

We know that your voice will be heard .

Sincerely

Igor Shcherbakov,
President of the National Union of Composers of Ukraine

Kiev, March 3, 2014