ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

40. Walne Zebranie Członków ZKP

W dniach 24-25 maja 2019 odbędzie się 40. Walne Zebranie Członków Związku Kompozytorów Polskich, a w dniu 26 maja 2019 - 40. Walne Zebranie Sekcji Muzykologów ZKP.

PORZĄDEK OBRAD 40. WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW ZWIĄZKU KOMPOZYTORÓW POLSKICH
 
I dzień (24 maja 2019, piątek)
rozpoczęcie obrad w I terminie – godz. 10.45, w  II terminiegodz. 11.00
 
11.00 Otwarcie obrad przez ustępującego Prezesa: powitanie członków honorowych, minuta ciszy dla zmarłych członków i powitanie nowych członków
11.20 Powitanie i wystąpienia gości
12.10 Pożegnanie gości
12.15 Wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zebrania
12.25 Wybór komisji zjazdowych: Mandatowej, Wyborczej „Matki”, Skrutacyjnej, Statutowo-Regulaminowej, Wniosków (i ew. innych Komisji)
12.45 Uchwalenie porządku obrad
12.55 Nadanie godności honorowych członków (laudacja)
13.25 Przemówienie ustępującego Prezesa ZKP
13.40 Sprawozdanie Sekretarza Generalnego z działalności Zarządu Głównego
14.20 Sprawozdanie finansowe Skarbnika ZKP
14.30 Sprawozdanie z działalności Sekcji Muzykologów
14.40 Sprawozdanie z działalności Komisji Kwalifikacyjnej
14.50 Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
14.55 Sprawozdanie Zarządu Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej
15.00 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
15.10 Przerwa obiadowa
16.20 Dyskusja nad sprawozdaniami
17.50 Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego
18.00 Zamknięcie pierwszego dnia obrad
18.30 Wyjście na koncert
19.00 Koncert w kościele Ewangelicko-Reformowanym przy Al. Solidarności 74
                                                                                                           
II dzień (25 maja 2019, sobota)
rozpoczęcie obrad – godz. 10.00
 
10.00 Sprawozdanie Komisji Matki
10.30 Wystąpienia kandydatów na Prezesa ZKP i dyskusja nad tymi wystąpieniami
11.00 Wybór Prezesa
11.15 Przedstawienie przez Komisję Statutową wniosku dotyczącego zmian w statucie ZKP i dyskusja
12.15 Uchwalenie zmian w Statucie
12.30 Przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyboru Prezesa ZKP
12.45 Wybory członków Zarządu Głównego
13.15 Przerwa
13.45 Sprawozdanie Komisji Wniosków
14.00 Dyskusja nad wnioskami i przyjęcie uchwał
15.00 Przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyborów członków Zarządu Głównego (ukonstytuowanie się Zarządu Glównego)
15.15 Wybór Komisji Rewizyjnej, Komisji Kwalifikacyjnej i Sądu Koleżeńskiego
15.45 Wolne wnioski
16.45 Przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyborów do Komisji Rewizyjnej, Kwalifikacyjnej i Sądu Koleżeńskiego (ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej)
17.30 Zamknięcie obrad
18.00 Wyjazd na „Piknik zjazdowy” do Stawiska
19.00 Piknik
 
ok. 22.00 Powrót do Warszawy
 
PLANOWANY PORZĄDEK 40. wALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW SEKCJI MUZYKOLOGÓW

1.      Otwarcie obrad

2.      Wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zebrania

3.      Zatwierdzenie porządku obrad

4.      Wybór Komisji: Mandatowej, Wyborczej („Matki”), Skrutacyjnej i Wniosków

5.      Sprawozdanie z działalności Zarządu Sekcji Muzykologów ZKP (2017–2019)

6.      Dyskusja nad sprawozdaniem

7.      Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Sekcji

8.      Przedstawienie sprawozdania z prac Jury Konkursu im. Ks. Prof. H. Feichta

9.      Sprawozdanie Komisji Wyborczej („Matki”)

10.   Sprawozdanie Komisji Mandatowej

11.   Wybór nowego Zarządu Sekcji Muzykologów ZKP

12.   Wybór Jury Konkursu im. Ks. Prof. H. Feichta

13.   Sprawozdanie Komisji Wniosków

14.   Dyskusja nad wnioskami i podjęcie uchwał

15.   Przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyborów do Zarządu Sekcji i do Jury Konkursu im. Ks. Prof. H. Feichta

16.   Wolne wnioski

17.   Zamknięcie obrad