ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Po 39. Walnym Zebraniu Członków ZKP

W dniach 26-27 maja 2017 w Sali Konferencyjnej Stowarzyszenia Autorów ZAiKS odbyło się 39. Walne Zebranie Członków ZKP.

Na otwarcie zebrania przybyło wielu gości, reprezentujących zaprzyjaźnione stowarzyszenia twórcze i artystyczne oraz instytucje związane z kulturą. Swoją obecnością zaszczycili nas Wicepremier Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński oraz Wiceminister Wanda Zwinogrodzka. Pani Minister przedstawiła założenia  polityki kulturalnej Państwa i MKiDN. Po obradach pierwszego dnia odbył się w siedzibie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego koncert finałowy 58. Konkursu Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda. W drugim dniu, po wybraniu nowych władz, uchwaleniu zmian w Statucie i przyjęciu uchwał, uczestnicy Walnego Zebrania udali się do Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, gdzie odbył się tradycyjny zjazdowy piknik muzyczny.
Walne Zebranie podjęło dziewięć uchwał, których treść publikujemy poniżej.

Uchwała w sprawie udziału przedstawicieli  stowarzyszeń twórczych i naukowych w Radach Nadzorczych i Programowych mediów publicznych.  

Zebrani na 39. Walnym Zebraniu Członków  Związku Kompozytorów Polskich zwracają się do Premier RP, Pani Beaty Szydło, Wicepremiera RP Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pana Piotra Glińskiego oraz do Rady Mediów Narodowych i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o podjęcie działań na rzecz  wypracowania regulacji prawnych umożliwiających obecność reprezentantów środowisk twórczych w  radach nadzorczych i programowych publicznych mediów, zgłaszanych przez podmioty reprezentujące polskie środowiska twórcze i naukowe. Rozwiązanie takie służyłoby realizacji misji publicznych mediów, opiniowaniu ich działalności przez ekspertów rekomendowanych przez ww. środowiska, zmniejszałoby zależność tych mediów od partii politycznych i wychodziłoby naprzeciw postulatom wzmacniania charakteru społecznego i obywatelskiego publicznych mediów. 

Uchwała w sprawie prac nad ustawą o zbiorowym zarzadzaniu prawami autorskimi i pokrewnymi. 

Zebrani na 39. Walnym Zabraniu Członków  Związku Kompozytorów Polskich zwracają się do Premier RP, Pani Beaty Szydło i Wicepremiera RP Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pana Piotra Glińskiego o uwzględnienie w przygotowywanej w ramach implementacji dyrektywy unijnej ustawie o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i pokrewnymi racji polskich twórców i wykonawców muzycznych. Wnosimy, aby przedmiotowa ustawa nie wychodziła poza wskazania zawarte w stosownej dyrektywie unijnej i nie stała się pretekstem do zapisania w niej regulacji nadmiernie służących użytkownikom, producentom i importerom sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zebrani apelują do Rządu RP o  wzmocnienie poprzez ww. ustawę pozycji polskich twórców i wykonawców, reprezentowanych przez polskie organizacje zbiorowego zarządu.  

Uchwała w sprawie aktualizacji przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego   listy urządzeń objętych opłatą reprograficzną

Członkowie ZKP obecni na 39. Walnym Zebraniu Członków  Związku Kompozytorów Polskich zwracają się do Premier RP, Pani Beaty Szydło i Wicepremiera RP Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pana Piotra Glińskiego o uzupełnienie listy urządzeń objętych opłatą reprograficzną  od czystych nośników o smartfony i tablety. Wpisanie tych urządzeń na stosowną listę stanowiłoby działanie  kompensujące  straty polskich twórców  oraz realizację dawno wysuwanego postulatu uzupełnienia polskiego prawa o rozwiązanie stosowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej oprócz Polski. Odprowadzane kwoty stanowiłyby istotne pozabudżetowe wzmocnienie polskiej kultury i jej środowisk. 

Wstrzymywanie się przez MKiDN ze zmianami na przedmiotowej liście wspiera  importerów i sprzedawców ww. urządzeń i stawia ich interes przed racjami polskiej kultury i polskich środowisk kreatywnych. Środowiska te od dawna postulują kompromis w tej sprawie, proponując przyjęcie niższej niż w innych krajach Unii Europejskiej kwoty opłaty reprograficznej. Zebrani wnoszą o szybkie wprowadzenie postulowanej zmiany w życie.  

Uchwała w sprawie kosztów uzyskania przychodu z tytułu umów o dzieło o charakterze artystycznym

Członkowie ZKP obecni na 39. Walnym Zabraniu członków  Związku Kompozytorów Polskich apelują do Premier RP Pani Beaty Szydło i Wicepremiera RP Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Piotra Glińskiego o realizację zapowiedzi powrotu do 50% zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu  z tytułu działalności artystycznej i naukowej bez limitu wysokości zarobków z tego tytułu obecnie obowiązującego. Wprowadzenie ww. limitu stanowiło odejście od praktyk i zasad obowiązujących od lat 30 XX w. i przyniosło istotny uszczerbek dla warunków pracy środowisk twórczych i naukowych. Zebrani  wnoszą o  wprowadzenie w życie deklaracji Rządu w tej sprawie.   

Uchwała w sprawie powołania ciała konsultacyjnego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zebrani na 39. Walnym Zebraniu Członków  Związku Kompozytorów Polskich zwracają się do Wicepremiera RP Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pana Piotra Glińskiego o powołanie ciała konsultacyjnego przy ministrze kultury, którego rolą byłoby opiniowane rozwiązań prawnych i praktyk stosowanych w sektorze kultury. Stworzenie takiej komórki służyłoby przepływowi informacji, wymianie myśli przez ekspertów z różnych organizacji, pozytywnie wpływałoby na jakość stanowionego prawa i atmosferę współpracy środowisk kultury z MKiDN.  Jest ważne, aby komórka taka miała charakter formalny i w jej skład  wchodziły w pierwszym rzędzie ogólnopolskie organizacje pozarządowe działające na polu kultury, gdyż stały kontakt MKiDN ze środowiskiem pozarządowym nie ma żadnych innych formalnych umocowań. Stworzenie możliwości sformalizowanego, lepszego komunikowania się stanowić będzie pozytywny sygnał o strategii polityki MKiDN wobec ruchu pozarządowego w  kulturze. 

Uchwała w sprawie muzyki w szkole powszechnej

39. Walne Zebranie Członków Związku Kompozytorów Polskich zwraca się z prośbą o przyznanie muzyce należnego jej miejsca w polskiej szkole powszechnej, w szczególności o wprowadzenie przedmiotów artystycznych  muzyka i plastyka do programu nauczania ósmej klasy szkoły podstawowej, uwzględnienie przedmiotów artystycznych w programie nauczania szkół średnich oraz zagwarantowanie uczenia przedmiotów artystycznych przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Uchwała – apel do wszystkich środowisk kultury polskiej w sprawie wspólnych działań na rzecz otwartości kultury polskiej na różnorodność kulturową. 

Zebrani na 39 Walnym Zebraniu Członków ZKP, w roku 60. edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” – miejsca spotkania kultur i otwartości na różnorodność kulturową, nawiązując do wielowiekowej tradycji polskiej tolerancji,  zwracają się z apelem do wszystkich środowisk działających na rzecz polskiej kultury,  w pierwszym rzędzie do środowisk twórczych,  o działania  na rzecz otwartości polskiej kultury na kultury różnych narodów i różnych religii.  Istotą kultury i sztuki jest spotkanie z drugim człowiekiem w przekonaniu, że istniejące pomiędzy ludźmi różnice, o ile są wzajemnie akceptowane,  wzbogacają ich i przynoszą im wiedzę o nich samych. Nacjonalizm i ksenofobia  mogą wpływać na ograniczenie debaty  kulturowej, szerzą fałszywe stereotypy, ograniczają  postawy mediacyjne i  zamykają przed światem.  Zebrani wyrażają pogląd, że patriotyzm i duma z kultury polskiej wzmacnia w nich respekt dla innych społeczeństw i kultur. Wielkie znaczenie dla kształtowania takiego respektu widzą w szkolnictwie, mediach i języku debaty publicznej. Przypominają, że kultura zawsze łączyła i pozwalała przekraczać ograniczenia dialogu i poznania, istniejące  w innych sferach publicznego życia.

Uchwała w sprawie wolności artystycznej wypowiedzi

Zebrani na 39. Walnym Zebraniu Członków ZKP zobowiązują nowo wybrany Zarząd do wnikliwej obserwacji inicjatyw legislacyjnych, związanych ze światem kultury oraz innych działań, które mogłyby ograniczać prawa i wolności obywatelskie oraz prawo do wolności artystycznej wypowiedzi. W przypadku stwierdzenia braku poszanowania wyżej wymienionych wartości członkowie ZKP zobowiązują Zarząd do publicznej reakcji.

Uchwała w sprawie nadania imienia Karola Szymanowskiego lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach

39. Walne Zebranie Członków Związku Kompozytorów Polskich udziela poparcia Towarzystwu Muzycznemu im. Karola Szymanowskiego w staraniach o nadanie imienia Karola Szymanowskiego Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu w Katowicach-Pyrzowicach.