ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

39. Walne Zebranie Członków ZKP

W dniach 26-27 maja 2017 odbędzie się 39. Walne Zebranie Członków Związku Kompozytorów Polskich, a w dniu 28 maja 2017 - 39. Walne Zebranie Sekcji Muzykologów ZKP.

PORZĄDEK OBRAD 39. WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW ZWIĄZKU KOMPOZYTORÓW POLSKICH

I dzień (26 maja 2017, piątek)

rozpoczęcie obrad w I terminie – godz.10.45, w  II terminie – godz. 11.00

11.00 Otwarcie obrad i powitanie Gości

11.45 Wystąpienie Pani Minister Wandy Zwinogrodzkiej (MKiDN)

12.30 Pożegnanie Gości

12.45 Wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zebrania

12.55 Uchwalenie porządku obrad

13.00 Uchwalenie zmiany w Regulaminie Walnych Zebrań

13.10 Wybór komisji zjazdowych: Mandatowej, Wyborczej „Matki”, Skrutacyjnej, Statutowo-Regulaminowej, Wniosków (i ew. innych Komisji)

13.20 Przemówienie ustępującego Prezesa ZKP

13.40 Sprawozdanie Sekretarza Generalnego z działalności Zarządu Głównego

14.20 Sprawozdanie finansowe Skarbnika ZKP

14.30 Sprawozdanie z działalności Sekcji Muzykologów

14.40 Sprawozdanie z działalności Komisji Kwalifikacyjnej

14.50 Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego

14.55 Sprawozdanie Zarządu Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej

15.00 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

15.10 Przerwa obiadowa

16.20 Dyskusja nad sprawozdaniami

17.50 Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego

18.00 Zamknięcie pierwszego dnia obrad

18.30 Wyjście na koncert

19.00 Koncert finałowy Konkursu dla Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda: Siedziba PWM przy ul. Fredry 8

                       

II dzień (27 maja 2017, sobota)

rozpoczęcie obrad – godz. 10.00

 

10.00 Sprawozdanie Komisji Matki

10.30 Wystąpienia kandydatów na Prezesa ZKP i dyskusja nad tymi wystąpieniami

11.00 Wybór Prezesa

11.15 Przedstawienie przez Komisję Statutową wniosku dotyczącego zmian w statucie ZKP i dyskusja

12.15 Uchwalenie zmian w Statucie

12.30 Przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyboru Prezesa ZKP

12.45 Wybory członków Zarządu Głównego

13.15 Przerwa

13.45 Sprawozdanie Komisji Wniosków

14.00 Dyskusja nad wnioskami i przyjęcie uchwał

15.00 Przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyborów członków Zarządu Głównego (ukonstytuowanie się Zarządu Glównego)

15.15 Wybór Komisji Rewizyjnej, Komisji Kwalifikacyjnej i Sądu Koleżeńskiego (ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej)

15.45 Wolne wnioski

16.45 Przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyborów do Komisji Rewizyjnej, Kwalifikacyjnej i Sądu Koleżeńskiego

17.30 Zamknięcie obrad

18.00 Wyjazd ne „Piknik zjazdowy” do Stawiska

19.00 Piknik

ok. 22.00 Powrót do Warszawy

Projektowany porządek obrad 39. Walnego Zebrania Sekcji Muzykologów ZKP (28 maja 2017):

1.      Otwarcie obrad

2.      Wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zebrania

3.      Zatwierdzenie porządku obrad

4.      Wybór Komisji: Mandatowej, Wyborczej („Matki”), Skrutacyjnej i Wniosków

5.      Sprawozdanie z działalności Zarządu Sekcji Muzykologów ZKP (2015–2017)

6.      Dyskusja nad sprawozdaniem

7.      Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Sekcji

8.      Przedstawienie sprawozdania z prac Jury Konkursu im. Ks. Prof. H. Feichta

9.      Sprawozdanie Komisji Wyborczej („Matki”)

10.   Sprawozdanie Komisji Mandatowej

11.   Wybór nowego Zarządu Sekcji Muzykologów ZKP

12.   Wybór Jury Konkursu im. Ks. Prof. H. Feichta

13.   Sprawozdanie Komisji Wniosków

14.   Dyskusja nad wnioskami i podjęcie uchwał

15.   Przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyborów do Zarządu Sekcji i do Jury Konkursu im. Ks. Prof. H. Feichta

16.   Wolne wnioski

17.   Zamknięcie obrad