ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

38. Walne Zebranie Członków ZKP

W dniach 19-20 czerwca 2015 odbędzie się 38. Walne Zebranie Członków Związku Kompozytorów Polskich, a w dniu 21 czerwca - 38. Walne Zebranie Członków Sekcji Muzykologów ZKP.

PORZĄDEK OBRAD 38. WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW ZWIĄZKU KOMPOZYTORÓW POLSKICH

I dzień (19 czerwca 2015, piątek)– rozpoczęcie obrad wI terminie– godz.10.45-  w  II terminiegodz. 11.00

1.     Otwarcie obrad i powitanie gości

2.     Wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zebrania

3.     Uchwalenie porządku obrad

4.     Uchwalenie zmiany w Regulaminie Walnego Zebrania, polegającej na zamianie treści § 4 p. 6 na następującą: nadawanie tytułów honorowych osobom zaangażowanym w misję na rzecz kultury muzycznej oraz środowiska członkowskiego ZKP;

5.     Nadanie godności honorowych ZKP

6.     Wybór komisji zjazdowych: Mandatowej, Wyborczej „Matki”, Skrutacyjnej, Statutowej, Wniosków (i ew. innych Komisji)

7.     Przemówienie ustępującego Prezesa ZKP

8.     Sprawozdanie Sekretarza Generalnego z działalności Zarządu Głównego

9.     Sprawozdanie finansowe Skarbnika ZKP

10.Sprawozdanie z działalności Sekcji Muzykologów

11.Sprawozdanie z działalności Komisji Kwalifikacyjnej

12.Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego

13.Sprawozdanie Zarządu Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej

14.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

15.Dyskusja nad sprawozdaniami

16.Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego

Przerwa obiadowa 14.00-15.30. Zakończenie obrad ok. 18.00.

II dzień (20 czerwca 2015, sobota) – przewidywany początek obrad o godz. 10.00

1.     Sprawozdanie Komisji Matki

2.     Wystąpienia kandydatów na Prezesa ZKP i dyskusja nad tymi wystąpieniami

3.     Wybór Prezesa

4.     Przedstawienie przez Komisję Statutową wniosków dotyczących zmian w statucie ZKP i dyskusja

5.     Uchwalenie zmian w Statucie

6.     Przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyboru Prezesa ZKP

7.     Wybory członków Zarządu Głównego

8.     Sprawozdanie Komisji Wniosków

9.     Dyskusja nad wnioskami i przyjęcie uchwał

10.Przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyborów członków Zarządu Głównego

11.Wybór Komisji Rewizyjnej, Komisji Kwalifikacyjnej i Sądu Koleżeńskiego

12.Wolne wnioski

13.Przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyborów do Komisji Rewizyjnej, Kwalifikacyjnej i Sądu Koleżeńskiego

14.Zamknięcie obrad.

Zamknięcie obrad ok. 16.15.

PORZĄDEK OBRAD 38. WALNEGO ZEBRANIA CŻŁONKÓW SEKSJI MUZYKOLOGÓW ZKP

1.      Otwarcie obrad

2.      Wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zebrania

3.      Zatwierdzenie porządku obrad

4.      Wybór Komisji: Mandatowej, Wyborczej („Matki”), Skrutacyjnej i Wniosków

5.      Sprawozdanie z działalności Zarządu Sekcji Muzykologów ZKP (2013–2015)

6.      Dyskusja nad sprawozdaniem

7.      Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Sekcji

8.      Przedstawienie sprawozdania z prac Jury Konkursu im. Ks. Prof. H. Feichta

9.      Sprawozdanie Komisji Wyborczej („Matki”)

10.   Sprawozdanie Komisji Mandatowej

11.   Wybór nowego Zarządu Sekcji Muzykologów ZKP

12.   Wybór Jury Konkursu im. Ks. Prof. H. Feichta

13.   Sprawozdanie Komisji Wniosków

14.   Dyskusja nad wnioskami i podjęcie uchwał

15.   Przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyborów do Zarządu Sekcji i do Jury Konkursu im. Ks. Prof. H. Feichta

16.   Wolne wnioski

17.   Zamknięcie obrad