ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

List Zarządu Sekcji w sprawie 45. Konferencji Muzykologicznej

Warszawa, 14 grudnia 2015 r.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

zamykamy kolejny rok działalności Sekcji Muzykologów ZKP. Był to rok Walnego Zgromadzenia naszego stowarzyszenia, podczas którego wybrane zostały zarówno nowe władze Sekcji, jak i całego Związku. Jako nowy Zarząd z radością podjęliśmy inicjatywy zaplanowane na ten rok przez władze poprzedniej kadencji.

W październiku mieliśmy okazję do spotkania się we Wrocławiu na 44. Konferencji Muzykologicznej ZKP „Muzykologia bez granic – muzyka pogranicza”, której gospodarzem był Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Mimo braku wsparcia finansowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, konferencja odbyła się w zaplanowanym kształcie, dzięki wspaniałej pracy naszych kolegów z Wrocławia. Czekamy na wydanie tegorocznych zeszytów pism Sekcji – „Musicology Today”, który zawierać będzie referaty przedstawione podczas konferencji Język muzyczny współczesnych kompozytorów polskich – autorefleksje (Warszawa, 25-26 września 2015) – oraz „Polskiego Rocznika Muzykologicznego”.

Dzięki staraniom naszych kolegów, w tym przede wszystkim Kol. Katarzyny Dadak-Kozickiej, w roku bieżącym została uruchomiona nowa nagroda Związku Kompozytorów Polskich – za osiągnięcia
w zakresie szeroko pojętego upowszechniania muzyki i poprawy jakości edukacji muzycznej. Laureatką pierwszej nagrody w tej dziedzinie została Kol. Elżbieta Zwolińska, a uroczystość jej wręczenia miała miejsce 24 września br., podczas tegorocznej „Warszawskiej Jesieni”, w siedzibie Związku. Laureatce serdecznie gratulujemy, a wszystkim Koleżankom i Kolegom zaangażowanym koncepcyjnie i organizacyjnie w wyżej wymienione wydarzenia składamy serdeczne podziękowania za ich pracę i twórczy entuzjazm.

Jak co roku o tej porze zapraszamy również do udziału w kolejnej Konferencji Muzykologicznej ZKP, której kierownictwo naukowe objął Kol. Ryszard Wieczorek z Katedry Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja – zatytułowana „Muzyka i władza” – odbędzie się w dn. 13–15 października 2016 r. w nowej siedzibie Katedry Muzykologii UAM na uniwersyteckim kampusie Morasko (Wydział Historyczny, ul. Umultowska 89D, 61-614 Poznań). Koszty związane z udziałem
w konferencji pokrywają uczestnicy lub instytucje delegujące. Organizatorzy oferują pomoc
w rezerwacji noclegów. Na propozycje referatów (wraz z tytułem, krótkim streszczeniem i danymi adresowymi) czekamy do 30 kwietnia 2016 roku. Prosimy je nadsyłać pod adres Kol. Ryszarda Wieczorka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub Kol. Rafała Ciesielskiego z Zarządu Sekcji Muzykologów (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Wiodąca problematyka konferencji – „Muzyka i władza” – stanie się okazją do ukazania tej relacji
w różnych kontekstach, kulturach i w różnym czasie historycznym. Będzie ona obejmować szerokie spektrumważnych dla dawnej i współczesnej kultury muzycznej pól badawczych, uwzględniających zarówno aspekty pozytywne tej relacji (mecenat władców/rządów w Polsce/Europie/świecie, ich dodatni wpływ na twórczość kompozytorską/kulturę muzyczną regionu/epoki), jak i jej aspekty negatywne (destrukcyjne oddziaływanie władzy, zwłaszcza totalitarnej, w Europie i poza nią, na twórczość kompozytorską/kulturę muzyczną regionu/epoki). Próby ingerencji władzy w materię sztuki bądź angażowania się twórców po stronie władzy mają miejsce także i dziś, toteż problematyka ta zachowuje ciągłą aktualność i wymaga krytycznego namysłu.

Tematyka konferencji może być zdefiniowana przez wskazane poniżej zagadnienia, które rzecz jasna nie wyczerpują jej problematyki, a jedynie sugerują kierunek poszukiwań badawczych. W jakim stopniu muzyka/kultura muzyczna była/jest miejscem konfliktu pomiędzy różnymi formami władzy
a jednostką/społeczeństwem? Na ile muzyka była instrumentem służącym inscenizacji władzy, demonstrowania jej statusu i kreowania wizerunku, i na ile spełniała funkcję gloryfikującą czy legitymizującą władzę? W jakim stopniu była instrumentem politycznego wpływu i jaka była jej przydatność dla osiągania celów politycznych? Na ile była symbolicznym obrazem władcy, w jaki sposób budowała jego prestiż i świadczyła o jego randze, czy stymulowała akceptację jego programu politycznego i lojalność? Jakie było znaczenie inicjatyw władcy w zakresie kształtowania muzyki/kultury muzycznej, na ile on inspirował bądź wspierał twórców, a na ile ograniczał ich artystyczną wolność? Jakie było uzależnienie kompozytora od indywidualnego gustu hegemona i czy jego indywidualna wyobraźnia musiała być podporządkowana usankcjonowanemu kanonowi?
W jakim stopniu muzyka była narzędziem panowania i podporządkowania, stała w służbie religii, ideologii, partii, i jaki był jej udział w utrzymywaniu kultu jednostki bądź ideologii powodującej społeczne zniewolenie? Jakie były mechanizmy pozyskiwania muzyków, jakie były skutki utraty przez nich artystycznej autonomii i jak wyglądały ich strategie przystosowania i przetrwania? Jak w muzyce wyrażał się sprzeciw wobec władzy, jakie były mechanizmy ograniczania, zniewolenia i krępowania woli twórczej i jakie były losy kompozytorów wykluczonych? Jakie formy przyjmowała muzyka różnych mniejszości (rasowych, etnicznych, religijnych itp.) wobec władzy większości? Jaki wpływ na muzykę miały/mają doświadczenia kolonializmu oraz różnych form (post-) kolonialnych uwarunkowań? Jak muzyka/kultura muzyczna reaguje na nowe formy podporządkowania, wywołane np. ekspansją kapitalizmu i procesami globalizacji?

Tradycyjnie przyjmujemy również zgłoszenia tematów dowolnych, jednak pod warunkiem, że będą one miały formę komunikatów (15 minut), informujących o najnowszych odkryciach lub szerzej zakrojonych projektach badawczych (projektach Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, projektach międzynarodowych, itp.). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń nie związanych bezpośrednio z opisaną powyżej tematyką konferencji lub nie spełniających wymogów komunikatów na tematy dowolne.

Licząc na inspirujące spotkania w 2016 roku, dołączamy serdeczne pozdrowienia oraz życzenia Wesołych Świąt Bożego Narodzenia.

Beata Bolesławska-Lewandowska
Przewodnicząca Zarządu SM ZKP

Rafał Ciesielski
Sekretarz Zarządu SM ZKP