ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Stanowisko w sprawie mediów publicznych

STANOWISKO REPREZENTACJI ŚRODOWISK TWÓRCZYCH W SPRAWIE PUBLICZNYCH MEDIÓW

My, niżej podpisani przedstawiciele środowisk twórczych, jesteśmy głęboko przekonani o konieczności przeprowadzenia fundamentalnych zmian w publicznych mediach. Przekonaniom takim dajemy wyraz od dawna, przedstawiając kierunek pożądanych zmian między innymi w Obywatelskim Projekcie Ustawy Medialnej z roku 2009. Podpisana 7 stycznia 2016 roku przez Prezydenta RP ustawa medialna nie rozwiązuje żadnych problemów związanych z wykonywaniem misji mediów publicznych. Pragniemy jednak wierzyć, że zgodnie z deklaracją rządu jest to jedynie wstępny krok na drodze do uzdrowienia publicznych mediów w Polsce.

Wśród wymogów, które powinny spełniać publiczne media są: prezentowanie pełnego spektrum postaw społecznych z zachowaniem obiektywizmu komentarza, niezależność od doraźnej gry partyjnej, społeczny charakter, godziwe finansowanie minimalizujące komercyjne działania, profesjonalne wypełnianie misji kulturalnej, edukacyjnej  i informacyjnej, obecność w strukturach zarządzających i opiniujących osób spoza środowisk politycznych, w tym rekomendowanych przez organizacje twórcze i naukowe. Standardom tym uchybiały, choć w różnym stopniu, wszystkie dotychczasowe ekipy zarządzające mediami publicznymi po 1989 roku.

Partie polityczne nie powinny wykorzystywać mediów publicznych jako instrumentów walki politycznej, media te mają pełnić funkcje informacyjne, edukacyjne i kulturotwórcze. A jeśli mimo znacznego upartyjnienia polskie media publiczne w pewnym stopniu wypełniały swoje publiczne powinności, w tym misję kulturową, to zawdzięczamy to ludziom radia i telewizji o wielkich kompetencjach, których dorobek wymaga uszanowania.

Po raz kolejny w ostatnich latach apelujemy o realizację zdystansowanego od doraźnej polityki, integrującego Polaków, uspołecznionego, wspólnotowego oraz godziwie finansowanego modelu publicznych mediów.

Mieczysław Kominek
Prezes Związku Kompozytorów Polskich

Stanowisko sformułowane przez Związek Kompozytorów Polskich poparli następujący reprezentanci środowisk twórczych:

Wojciech Borowik, Stowarzyszenie Wolnego Słowa

Marek Chołoniewski, Polskie Stowarzyszenie Muzyki Elektroakustycznej PSeME

Krzysztof Knittel, Polska Rada Muzyczna

Jan Popis, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków

Sergiusz Sterna-Wachowiak, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Maciej Żółtowski, Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej

Warszawa, 22 stycznia 2016