ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Pismo do min. Sławomira Czarnka w sprawie powołania prof. T. Krasowskiej do NPRH

W dniu 30 czerwca 2022 prezes Mieczysław Kominek wystosował do prof. Sławomira Czarnka, ministra edukacji i nauki, pismo wyrażające zaniepokojenie wobec powołania prof. Teresy Krasowskiej do Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, o następującej treści:

 

Szanowny Pan
dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
Minister Nauki i Nauki

Szanowny Panie Ministrze,

W związku z powołaniem nowej Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Związek Kompozytorów Polskich, w skład którego wchodzi także Sekcja Muzykologów, chciałby wyrazić swoje zaniepokojenie. Niepokój budzi powołanie do Rady NPRH dr hab. Teresy Krasowskiej, muzykologa z Katedry Chóralistyki i Kształcenia Wokalnego w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Nie umniejszając w żadnym stopniu kompetencji i zasług dr hab. Teresy Krasowskiej w dziedzinie chóralistyki, środowisko muzykologów przyjęło tę nominację z zaskoczeniem, ponieważ osoba nominowana jest w środowisku muzykologicznym postacią praktycznie nieznaną i nie posiada dorobku publikacyjnego w tej dziedzinie nauki (tytuły naukowe uzyskała w dziedzinie dyrygentury chóralnej).

Ponadto, w świetle obecnie obowiązującego prawa, dyrygentura chóralna jest specjalnością należącą do dyscypliny „sztuki muzyczne”, nie ma więc charakteru naukowego, lecz artystyczny. Rada NPRH decyduje o kwestiach związanych z rozwojem nauk humanistycznych w Polsce, dlatego odpowiednie kwalifikacje do zasiadania w tym gremium posiadają muzykolodzy.

Istnieją więc poważne powody podważające zasadność tej nominacji. Wyrażamy nadzieję, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poważnie rozważy ten głos sprzeciwu, którego jedynym celem jest dbałość o przejrzystość procedur i stanie na straży jakości nauki polskiej.

Z poważaniem

dr Mieczysław Kominek
Prezes Związku Kompozytorów Polskich