ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

VI Konkurs Kompozytorski im. Zygmunta Mycielskiego

1. Celem Konkursu organizowanego przez Koło Młodych Związku Kompozytorów Polskich jest promocja twórczości młodych kompozytorów – członków KM ZKP, poprzez wykonanie ich utworów w ramach dorocznego koncertu KM ZKP towarzyszącego Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”.


2. Patronat Konkursu wskazuje na sylwetkę Zygmunta Mycielskiego (1907-1987), wybitnego polskiego kompozytora i eseisty, Prezesa ZKP (1948-50), wieloletniego Członka Komisji Kwalifikacyjnej ZKP i Opiekuna KM ZKP, który swoją wszechstronną, erudycyjną publicystyką i działalnością społeczną przyczynił się do powołania Festiwalu „Warszawska Jesień” i odkrycia odrębności polskiej szkoły kompozytorskiej.

3. Przedmiotem VI Konkursu Kompozytorskiego im. Zygmunta Mycielskiego, inicjatywy zwanej dalej Konkursem, jest utwór na prowadzony przez dyrygenta oktet w składzie:

1 flet
1 klarnet
1 róg
1 trąbka
1 skrzypce
1 altówka
1 wiolonczela
1 fortepian

Dopuszczalne są jedynie kompozycje przeznaczone na pełny skład wykonawczy.
Niedozwolone jest użycie środków live electronics oraz taśmy.

4. Czas trwania utworu powinien przekroczyć od 8 do 15 minut.

5. Nagrodami w Konkursie są wykonania wyłonionych przez Jury utworów podczas koncertów Koła Młodych ZKP towarzyszących Festiwalowi "Warszawska Jesień 2015".

6. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania koncertów w przypadku niewystarczających środków finansowych przyznanych na realizację koncertów KM ZKP.

7. Jury Konkursu zostanie powołane przez Zarząd KM ZKP.

8. Termin nadsyłania utworów upływa dn. 15.07.2015 (decyduje data stempla pocztowego).

9. Partytura musi być nadesłana anonimowo i oznaczona godłem. Do partytury należy dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną tym samym godłem, zawierającą następujące informacje:
imię, nazwisko, datę urodzenia, adres kompozytora, numer telefonu, e-mail, krótki życiorys, datę powstania kompozycji, komentarz do utworu oraz własnoręcznie podpisane oświadczenie, w którym uczestnik konkursu w przypadku nagrodzenia i wykonania jego utworu na Koncercie Koła Młodych podczas „Warszawskiej Jesieni 2015” zrzeka się tantiem od tegoż wykonania, nagrania na płycie kroniki „Warszawskiej Jesieni” oraz ewentualnej emisji radiowej i internetowej.

10. Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Związek Kompozytorów Polskich
"Konkurs Kompozytorski Koła Młodych"
Rynek Starego Miasta 27,
00-272 Warszawa

11. Kompozytor zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu dostarczyć komplet materiałów (głosów) w formie cyfrowej oraz na papierze, w przeciwnym razie jego utwór nie zostanie wykonany podczas koncertu.

12. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w zakładce Koło Młodych na stronie internetowej Związku Kompozytorów Polskich: www.zkp.org.pl.

13. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

14. Kompozycje nie spełniające wymogów Regulaminu nie zostaną dopuszczone do konkursu.

15. Nadesłane partytury będą zwracane jedynie na wyraźne życzenie uczestnika konkursu.

Zarząd KM ZKP

Warszawa, 22.05.2015