ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

PREZES HONOROWY KRZYSZTOF PENDERECKI

Polski Rocznik Muzykologiczny

„Polski Rocznik Muzykologiczny” został powołany do życia za sprawą Adolfa Chybińskiego w 1935 roku. Niestety wówczas ukazały się tylko dwa tomy (drugi tom w 1936 roku). W 2004 roku, po prawie 70 latach, z inicjatywy Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, został wydany trzeci tom, który dedykowano pamięci twórców polskiej muzykologii Profesorom Zdzisławowi Jachimeckiemu i Adolfowi Chybińskiemu. Rocznik zamieszcza artykuły i komunikaty z zakresu wszyskich subdyscyplin muzykologicznych, w tym m.in. wybrane materiały z Ogólnopolskich Konferencji Muzykologicznych ZKP. Pismo ma charakter dwujęzyzny – publikuje teksty w języku polskim i angielskim.

Rok 2016 wraz z XIV tomem Rocznika rozpoczyna nowy etap w dziejach naszego czasopisma, związany ze współpracą z Polskim Wydawnictwem Muzycznym, prestiżową oficyną wydawniczą specjalizującą się w publikacjach nut oraz książek o tematyce muzycznej.

Redakcja i wydawca

Komitet redakcyjny:
dr hab. J. Katarzyna Dadak-Kozicka, dr Beata Bolesławska-Lewandowska, dr hab. Agnieszka Leszczyńska, dr hab. Iwona Lindstedt (red. naczelna).

Rada redakcyjna:
prof. dr hab. Zofia Helman, prof. dr Mihály Ittzés, prof. dr hab. Mirosław Perz, prof. dr hab. Irena Poniatowska, dr Ian Rumbold, prof. dr Adrian Thomas, prof. dr Hana Urbancová, prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek, prof. dr hab. Elżbieta Witkowska-Zaremba, prof. dr hab. Alina Żórawska-Witkowska.

Wydawca:
Sekcja Muzykologów ZKP
Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Procedura recenzowania

„Polski Rocznik Muzykologiczny" jest czasopismem recenzowanym wedle wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów (spoza Komitetu Redakcyjnego i Rady Redakcyjnej). Autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości („double blind review process") i nie zachodzi pomiędzy nimi konflikt interesów. Recenzje mają formę pisemną, na podstawie stałego formularza (do pobrania tutaj). Nazwiska recenzentów ujawniane są w każdym roczniku drukowanej wersji czasopisma.

Lista recenzentów w 2016 roku:
Beata Bolesławska-Lewandowska, Katarzyna Dadak-Kozicka, Małgorzata Gamrat, Agnieszka Leszczyńska, Ewa Schreiber, Sławomira Żerańska-Kominek.

Dla autorów W celu przeciwdziałania przypadkom „ghostwriting" redakcja wymaga pisemnej deklaracji autorstwa tekstu zgłoszonego do publikacji oraz oświadczenia, że przedłożony artykuł nie był wcześniej nigdzie publikowany, a w przypadku artykułów przygotowanych przez więcej niż jednego autora ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji.

Instrukcje dla autorów do pobrania tutaj.