ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Dot: postępowania świadczenie usług hotelarskich dla gości i wykonawców 62. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jeseń 2019”

Warszawa, dnia 5 lipca 2019 r.

 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dot: postępowania na świadczenie usług hotelarskich dla gości i wykonawców 62. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień 2019”.

 

Zamawiający, Związek Kompozytorów Polskich, Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, zawiadamia, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Świadczenie usług hotelarskich dla gości i wykonawców 62. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień 2019”, za najkorzystniejszą, w każdej z części postępowania,  została uznana oferta złożona przez Wykonawcę: ORBIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-028) przy ul. Brackiej 16.

 

UZASADNIENIE

Przepis art. 2 pkt 5 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 poz. z późn. zm.) definiuje ofertę najkorzystniejszą jako ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego albo z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt. W niniejszym postępowaniu, w każdej z części, kryteriami oceny ofert była cena brutto oferty (waga 100%).

Wykonawca: ORBIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-028) przy ul. Brackiej 16. złożył ofertę ważną i uzyskał łącznie najwyższą liczbę punktów – 100 – w zakresie każdej części zamówienia.

 

Zaoferowana cena

Kryterium:

„Cena”

W zakresie I części zamówienia: 69 300 zł brutto

100%

W zakresie II części zamówienia: 14 960 zł brutto

100%

W zakresie III części zamówienia: 107 415 zł brutto

100%

 

 

Zamawiający jednocześnie informuje o odrzuceniu oferty złożonej przez Wykonawcę: Up Hotel Sp. z o.o. ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra.

Zgodnie bowiem z załącznikiem nr. 1 do ogłoszenia o zamówieniu (opis przedmiotu zamówienia), w zakresie zadania nr. 1 oraz zadania nr. 2 (zadania, na które to Wykonawca Up Hotele Sp. z o.o. złożył ofertę), hotele miały odpowiadać niżej wskazanym wymaganiom:

– lokalizacja: w okolicy Starego Miasta w Warszawie, w rejonie ograniczonym ulicami: Zygmunta Słonimskiego, Wybrzeże Gdańskie, Wybrzeże Kościuszkowskie, Tamka, Świętokrzyska, Marszałkowska, Plac Bankowy, Gen. Władysława Andersa.

Wykonawca zaoferował w ofercie (w obu częściach zamówienia) hotel MDM mieszczący się w Warszawie przy Placu Konstytucji 1 (00-647 Warszawa), a więc poza wymaganą przez Zamawiającego strefą.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający odrzucił złożoną przez Wykonawcę Up Hotel Sp. z o.o. ofertę, ponieważ jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia.

Zestawienie złożonych ofert

 

W zakresie części nr. 1

 

Wykonawca

Kryterium:

„Cena”

SUMA uzyskanych punktów

ORBIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-028) przy ul. Brackiej 16

69 300

100

PRO COMPLEX Grupa Dominik Skiba ul. Krępowieckiego 10/5, 01-456 Warszawa

105 600

65,62

Up Hotel Sp. z o.o. ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra

Oferta została odrzucona

 

W zakresie części nr. 2

 

Wykonawca

Kryterium:

„Cena”

SUMA uzyskanych punktów

ORBIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-028) przy ul. Brackiej 16

14 960

100

PRO COMPLEX Grupa Dominik Skiba ul. Krępowieckiego 10/5, 01-456 Warszawa

22 880

65,38

Up Hotel Sp. z o.o. ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra

Oferta została odrzucona

 

 

 

W zakresie części nr. 3

 

Wykonawca

Kryterium:

„Cena”

SUMA uzyskanych punktów

ORBIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-028) przy ul. Brackiej 16

107 415

100

PRO COMPLEX Grupa Dominik Skiba ul. Krępowieckiego 10/5, 01-456 Warszawa

233 271,19

46,04

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa i adres

Związek Kompozytorów Polskich

Rynek Starego Miasta 27

00-272 Warszawa

NIP: 5260001223

Strona internetowa

www.zkp.org.p

II. PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Art. 138g ustawy Prawo zamówień publicznych – postępowanie o  wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy

-    zdrowotne, społeczne i pokrewne (w tym m.in. usługi w zakresie pozyskiwania personelu pielęgniarskiego i medycznego czy też usługi siły roboczej dla gospodarstw domowych);

 

-     usługi administracyjne w zakresie edukacji opieki zdrowotnej i kultury w tym m.in. usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych i festiwali, przyjęć, targów i wystaw);

 

-       usługi w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego;

 

-       świadczenia społeczne;

 

-      inne usługi komunalne, socjalne i osobiste, w tym usługi świadczone przez związki zawodowe, organizacje polityczne, stowarzyszenia młodzieżowe i inne organizacje członkowskie;

 

-       usługi religijne;

 

     X usługi hotelowe i restauracyjne;

 

-      usługi prawne;

 

-       inne usługi administracyjne i rządowe;

 

-       świadczenia usług na rzecz społeczności;

 

-       usługi w zakresie więziennictwa, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa;

 

-       usługi detektywistyczne i ochroniarskie;

 

-      usługi międzynarodowe;

 

-       usługi pocztowe;

 

usługi różne.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa postępowania

Świadczenie usług hotelarskich dla gości i wykonawców 62. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień 2019”,

IV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Informacja o udzieleniu zamówienia

X  Zamówienia udzielono w dniu 16 lipca 2019 Wykonawcy:

ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA, z siedzibą w Warszawie przy ul. Brackiej 16, 00-028 Warszawa