ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

Regulamin udzielania zamówień na usługi społeczne w Związku Kompozytorów Polskich

§ 1.

Postanowienia ogólne

 

1.    Regulamin określa zasady udzielania zamówieńna usługi społeczne, o których mowa w art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) o ile wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty 750 000 euro (bez podatku od towarów i usług).

2.        Postanowień Regulaminu nie stosuje się, jeżeli zamówienie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

3.        Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)        Prezesie - należy przez to rozumieć osobę, która - zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem - jest uprawniona do zarządzania ZKP;

2)        ZKP lub Zamawiającym – należy przez to rozumieć ZKP;

3)        osobie przez Prezesa upoważnionej - należy przez to rozumieć osobę legitymującą się pełnomocnictwem do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu ZKP, udzielonym przez Prezesa;

4)        Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin udzielania zamówień na usługi społeczne;

5)        usługach – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 2a ustawy;

6)        ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.);

7)        wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ubiegającą się o udzielenie zamówienia;

8)        zamówień na usługi społeczne – należy przez to rozumieć zamówienie, którego przedmiotem są usługi społeczne, wymienione w załączniku XIV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.),  oraz załączniku XVII do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.), których wartość nie przekracza kwoty 750 000 euro (bez podatku od towarów i usług).

 

§ 2.

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne

1.    Zamówienie na usługi społeczne są prowadzone i udzielane w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie, konkurencyjność i proporcjonalność oraz z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie.

2.    Zamówienie na usługi społeczne udziela się z zachowaniem należytej staranności, w sposób celowy, oszczędny i racjonalny, z zachowaniem zasady uzyskiwania zamówienia najlepszej jakości za daną cenę oraz w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.

3.    W przypadku zamówień na usługi społeczne, przy udzielaniu zamówienia stosuje się  konkurencyjny tryb postępowania o udzielenie zamówienia.

4.    Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Osoby, które pozostają z wykonawcą biorącym udział w postępowaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób, zobowiązane są wyłączyć się z udziału w postępowaniu.

5.    W postępowaniu nie mogą brać udziału pracownicy Zamawiającego a także członkowie ich najbliższych rodzin w rozumieniu art. 17 ustawy.

6.    Do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, Prezes może powołać zespół. Zespół składa się z co najmniej trzech osób.

7.    Z posiedzeń zespołu sporządzane są pisemne protokoły dokumentujące prace zespołu.

 

§ 3.

Tryb postępowania o udzielenie zamówienia

Udzielenie zamówienia na usługi społeczne usługi obejmuje następujące czynności:

1)      osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania dokonuje szacowania wartości zamówienia i przygotowuje ogłoszenie o udzielanym zamówieniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu; ogłoszenie wymaga zatwierdzenia przez Prezesa;

2)      ogłoszenie zamieszcza się na stronie internetowej ZKP; możliwe jest również wysłać ogłoszenie do potencjalnych wykonawców zainteresowanych realizacją zamówienia;

3)      w przypadku kierowania zapytania ofertowego do co najmniej trzech wykonawców pracownik komórki organizacyjnej ZKP dokonującej zamówienia, po opublikowaniu ogłoszenia, o którym mowa w pkt 2), kieruje zapytania do wybranych wykonawców;

4)      termin na złożenie oferty powinien uwzględniać czas niezbędny na przygotowanie i złożenie oferty;

5)      po upływie terminu złożenia ofert dokonuje się wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu użytych w danym postępowaniu kryteriów oceny ofert; kryteriami oceny ofert może być cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia lub właściwości wykonawcy;

6)      wybór najkorzystniejszej oferty powinien zostać zaakceptowany w protokole przez  Prezesa, lub osobę przez Prezesa upoważnioną;

7)      przebieg postępowania dokumentuje się poprzez sporządzenie protokołu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;

8)      po zawarciu umowy sporządza się informację o udzielonym zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu i publikuje  ogłoszenie na stronie internetowej ZKP.

9)      osoby biorące udział w danym postępowaniu składają oświadczenia o braku wystąpienia okoliczności wyłączających ich udział w postępowaniu, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu.

 

§ 5.

Realizacja zamówienia na usługi społeczne

1.    Umowa w sprawie zamówienia z zakresu usług społecznych, powinna zawierać w szczególności:

1)         szczegółowe dane wykonawcy,

2)         przedmiot umowy,

3)         termin realizacji,

4)         wynagrodzenie wykonawcy,

5)         odpowiedzialność stron z tytułu naruszenia postanowień umowy, jeżeli postanowienia umowy będą odmienne od zasad odpowiedzialności wynikających z obowiązujących przepisów,

6)         osoby odpowiedzialne ze strony ZKP za realizację umowy,

7)         podpisy przedstawicieli stron.

2.    W umowie należy w miarę potrzeb wynikających z charakteru zamówienia zawrzeć postanowienia zabezpieczające należyte wykonanie zamówienia, m.in. poprzez zastosowanie kar umownych za nienależyte wykonanie zamówienia, możliwości odstąpienia od umowy, w szczególności w razie zwłoki w działaniach wykonawcy albo uporczywego nienależytego wykonywania zamówienia. Załącznikami do umowy muszą być odpowiednie dokumenty rejestrowe wykonawcy wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami.

3.    Wynagrodzenie jest wypłacane wykonawcy po wykonaniu zamówienia. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się płatności w ratach po wykonaniu poszczególnych etapów zamówienia. Decyzję w tym względzie podejmuje Prezes lub osoba przez Prezesa upoważniona.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1: Wzór ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.

Załącznik nr 2: Wzór protokołu dokumentującego udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 3: Wzór ogłoszenia o udzielonym zamówieniu.

Załącznik nr 4: Oświadczenie osób biorących udział w postępowaniu.

 

 


Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa i adres

Związek Kompozytorów Polskich

Rynek Starego Miasta 27

00-272 Warszawa

NIP: 5260001223

Strona internetowa

www.zkp.org.p

II. PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Art. 138g ustawy Prawo zamówień publicznych

  

      □  zdrowotne, społeczne i pokrewne (w tym m.in. usługi w zakresie pozyskiwania personelu pielęgniarskiego i medycznego czy też usługi siły roboczej dla gospodarstw domowych);

 

      □  usługi administracyjne w zakresie edukacji opieki zdrowotnej i kultury w tym m.in. usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych i festiwali, przyjęć, targów i wystaw);

 

     □  usługi w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego;

 

     □  świadczenia społeczne;

 

     □  inne usługi komunalne, socjalne i osobiste, w tym usługi świadczone przez związki zawodowe, organizacje polityczne, stowarzyszenia młodzieżowe i inne organizacje członkowskie;

 

      □  usługi religijne;

 

      □  usługi hotelowe i restauracyjne;

 

      □   usługi prawne;

 

      □   inne usługi administracyjne i rządowe;

 

      □   świadczenia usług na rzecz społeczności;

 

      □  usługi w zakresie więziennictwa, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa;

 

      □  usługi detektywistyczne i ochroniarskie;

 

      □   usługi międzynarodowe;

 

      □  usługi pocztowe;

 

     □   usługi różne.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

……………………………………………

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia (np. parametry, sposób i miejsce realizacji, termin realizacji, istotne postanowienia umowy)

………………………………………………………….….

 

 

Warunki udziału
w postępowaniu

 

Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy
w przedmiotowym postępowaniu.

 

Kryteria oceny ofert

     □        Cena …………%

     □         Inne ………………..%

Termin i miejsce składania ofert

Związek Kompozytorów Polskich

Rynek Starego Miasta 27

00-272 Warszawa lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert: dd-mm-rrrr godz. 00-00

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej wszystkich Wykonawców drogą elektroniczną na adres mailowy podany w ofercie.

O zakończeniu postępowania bez wyboru oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców drogą elektroniczną na adres mailowy podany w ofercie.

Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieści na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informację o nieudzieleniu zamówienia.

                                                                                               ………………………...........

(data, podpis Prezesa)


Załącznik nr 2 do Regulaminuudzielania zamówień na usługi społeczne

Zamawiający:                                     Związek Kompozytorów Polskich

Rynek Starego Miasta 27

00-272 Warszawa

NIP: 5260001223

Tryb:                                                     

 

Nazwa postępowania:                        „………………………………………………..”

 

 

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA

 

W dniu…………….. upubliczniono ogłoszenie o zamówieniu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, pod adresem…………………………….

oraz

zwrócono się do wykonawcy…………………………………………………….(podać nazwę/imię i nazwisko Wykonawcy)z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania przedmiotowego zamówienia*

 

Uzyskano następujące oferty stanowiące załącznik do niniejszego formularza:

(wpisać nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty oraz oferowaną cenę)

1     ....................................................................................................... - cena:.............................

2                                                                                                              ........................................ - cena:       

3      ................................................................................................................................................ - cena:       

Kryteria wyboru wykonawcy:

 

 

 

 

W wyniku oceny ofert:

za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy:

(wpisać nazwę wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę oraz cenę oferty)

wykonawca:..................................................................................................

cena oferty:...................................................................................................

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:...............................................................

nie wybrano najkorzystniejszej oferty z powodu*:

 

 

Postępowanie unieważniono z uwagi na poniższe okoliczności*:

…………………………………………………………………………………………

 

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu/nieudzieleniu zamówienia* na stronie internetowej  opublikowano dnia ……………r.

 

 

Załączniki do protokołu:

a)    oświadczenia osób wykonujących czynności w postępowaniu,

b)   protokoły z posiedzeń zespołu (jeżeli był powołany),

c)    kopie zaproszeń do składania ofert z dowodami ich przekazania,

d)   oferty,

e)    ……………………..,

f)    ……………………..,

g)   ………………………

 

* niepotrzebne skreślić

 

Postępowanie przeprowadził:                                                                              Zatwierdził:

 

...............................................                                 

(data, podpis osoby prowadzącej postępowanie)

ZATWIERDZAM

………………...................

                      (data, podpis Prezesa)

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminuudzielania zamówień na usługi społeczne

 

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa i adres

Związek Kompozytorów Polskich

Rynek Starego Miasta 27

00-272 Warszawa

NIP: 5260001223

Strona internetowa

www.zkp.org.p

II. PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Art. 138g ustawy Prawo zamówień publicznych

     □        zdrowotne, społeczne i pokrewne (w tym m.in. usługi w zakresie pozyskiwania personelu pielęgniarskiego i medycznego czy też usługi siły roboczej dla gospodarstw domowych);

 

     □       usługi administracyjne w zakresie edukacji opieki zdrowotnej i kultury w tym m.in. usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych i festiwali, przyjęć, targów i wystaw);

 

     □        usługi w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego;

 

     □         świadczenia społeczne;

 

     □         inne usługi komunalne, socjalne i osobiste, w tym usługi świadczone przez związki zawodowe, organizacje polityczne, stowarzyszenia młodzieżowe i inne organizacje członkowskie;

 

     □         usługi religijne;

 

     □         usługi hotelowe i restauracyjne;

 

     □         usługi prawne;

 

     □         inne usługi administracyjne i rządowe;

 

     □         świadczenia usług na rzecz społeczności;

 

     □         usługi w zakresie więziennictwa, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa;

 

     □        usługi detektywistyczne i ochroniarskie;

 

     □         usługi międzynarodowe;

 

     □         usługi pocztowe;

 

     □   usługi różne.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa postępowania

……………………………………………

IV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Informacja o udzieleniu zamówienia

     □         Zamówienia udzielono:………………………………….

nazwa / imię i nazwisko wykonawcy, z którym Zamawiający zawarł umowę

     □         Zamówienia nie udzielono z powodu ……………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminuudzielania zamówień na usługi społeczne

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi społeczne, nie podlegam wyłączeniu, z uwagi na:

1.      ubieganie się o udzielenie tego zamówienia;

2.      pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, związania z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z Wykonawcą lub jego zastępcą prawnym;

3.      pozostawanie w stosunku pracy z Wykonawcą (tj. wykonywanie pracy określonego rodzaju na rzecz Wykonawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawcę, za wynagrodzeniem) w okresie 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia;

4.      pozostawanie w stosunku zlecenia z Wykonawcą, w okresie 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, w którym to stosunku zobowiązałam/em się do dokonania określonej czynności dla Wykonawcy;

5.      pozostawanie z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności;

6.      prawomocne skazanie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

 

 

……………………………

    imię i nazwisko