ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

PREZES HONOROWY KRZYSZTOF PENDERECKI

Polski Rocznik Muzykologiczny, t. XIV, 2016

Od wydawcy

Siłą powstałego w 1945 roku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego jest współistnienie z rodzimym środowiskiem muzycznym. Bez twórczej symbiozy z kompozytorami, relacji ze znakomitymi artystami, bez dialogu z wybitnymi muzykologami i teoretykami muzyki czy współpracy z uznanymi pedagogami polskie edytorstwo muzyczne nie osiągnęłoby obecnej, docenianej w świecie pozycji, a oferta wydawnicza byłaby znacznie uboższa.

Dlatego z tym większą przyjemnością, ale i z poczuciem odpowiedzialności oraz pamięcią o wspólnocie historycznych przeżyć, które łączą naszą Oficynę ze Związkiem Kompozytorów Polskich, PWM zaangażowało się we współpracę wydawniczą przy „Polskim Roczniku Muzykologicznym”. Założone przez Adolfa Chybińskiego pismo, którego początki sięgają 1935 roku, stanowi przestrzeń do rozmowy o muzyce oraz realizuje misję upowszechniania refleksji naukowej, tak potrzebnej środowisku muzycznemu, a dla naszego Wydawnictwa koniecznej do dalszego rozwoju.

Daniel Cichy
dyrektor – redaktor naczelny PWM

From the Publisher

The strength of Polskie Wydawnictwo Muzyczne–PWM Edition lies in its  co-existence with Poland’s musical community. Without a creative symbiosis with composers, relations with outstanding artists, without dialogue with eminent musicologists and music theorists or collaboration with renowned teachers Polish music editors would not enjoy their current high stature in the world and the publishers’ offering would be much more limited.

This is why with even greater pleasure but also a sense of responsibility PWM Edition has decided to collaborate on the publication of Polski Rocznik Muzykologiczny, bearing in mind thehistory PWM Edition shares with the Polish Composers’ Union. Founded by Adolf Chybiński, the journal, the beginnings of which go back to 1935, provides space for conversations about music and pursues its mission of disseminating scholarly reflection, needed by musicians and essential to further development of our publishing house.

Daniel Cichy
director – Editor-in-Chief of PWM Edition

Spis treści/Contents
Od redakcji/From the Editor 

Muzyka w klasztorach

Agnieszka Budzińska‑Bennett: Inter natos mulierum. Pieces for St. John the Baptist from the Cistercian Convent of Las Huelgas
Ewa Hauptman‑Fischer: Musical Gifts. Dedications in Silesian Music Manuscripts of Monastic Provenance

Muzyka polska

Ewa Czachorowska‑Zygor: Od Rotazione do Scherzi musicali. Adam Walaciński między nurtami, stylami i konwencjami
Agnieszka Draus: Z pogranicza technik, stylów i gatunków. Parodia i pastisz w twórczości Marka Stachowskiego
Barbara Literska: Czy „Chopin zabronił”? O przekraczaniu granic Chopinowskiego oryginału w jego transkrypcjach
Małgorzata Woźna‑Stankiewicz: Muzyczna codzienność w plenerach galicyjskiego Krakowa

Etnomuzykologia

Tomasz Nowak: Polskie tańce narodowe – emblemat polskości czy zjawisko pogranicza europejskiego
Sławomira Żerańska‑Kominek: Muzykologia porównawcza. Utracone szanse etnomuzykologii?

Varia

Nicholas Reyland: Preisner’s Presence
Mariusz Gradowski: Historyczne zakresy terminu big beat w perspektywie stylistyczno‑gatunkowej
Anna Chęćka: W pułapce czystego rozumu. Jak przywrócić muzyce należne jej miejsce w dyskursie humanistycznym?
Małgorzata Sokalska: O Zdradzie i zdradzie w operowych adaptacjach Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza

O autorach/Authors

Polski Rocznik Muzykologiczny 2016 dofinansowano w ramach umowy nr 575/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.