ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

PREZES HONOROWY KRZYSZTOF PENDERECKI

Polski Rocznik Muzykologiczny

Polski Rocznik Muzykologiczny

Polski Rocznik Muzykologiczny t. XVI, 2018

TOM XVI (2018)

„POLSKI ROCZNIK MUZYKOLOGICZNY” t. XVI (2018)
„Muzyka i miasto”

Okładka/Cover
Spis treści/Contents
Od redakcji/From the Editor

Muzyka w mieście

Ewa Bielińska-Galas: Psalmodia w graduałach krakowskich i w Graduale Strigoniense na tle historycznych związków Krakowa i Ostrzyhomia

Dagmara Łopatowska-Romsvik: Początki najstarszych instytucji filharmonicznych w miastach Norwegii

Jolanta Szulakowska: Katowice — Miasto Kreatywne Muzyki UNESCO na przykładzie Instytucji Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”

Teresa Malecka: Fenomen Krakowskiej Szkoły Kompozytorskiej. Czy istnieje? Rekonesans

Muzyka i miasto w kontekstach interdyscyplinarnych

Agnieszka Draus: Marka Stachowskiego Campanae Cracovienses na 25 dzwonów krakowskich kościołów. Od audiosfery (także akustemologii) do kampanologii i z powrotem

Bartosz Barański: Dominanta i tonika w kompozycji miasta. Przestrzenne rozważania na tle analogii muzycznych

Mikołaj Rykowski: Miejski gust w świecie globalnej strategii manipulacyjnej

Katarzyna Babulewicz: Muzyczne wizerunki miasta w dziecięcych filmach animowanych wyprodukowanych w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1948–1983

Varia

Tomasz Tarnawczyk: Paradoksy polskiego socrealizmu muzycznego

Cindy Bylander: Interpreting Boundaries: The Reception of Electroacoustic Music in Poland 1958–1964

Krzysztof Bilica: W poszukiwaniu ukradzionego czasu

Julia Rutkowska: IX Symfonia Aleksandra Tansmana — sekrety partytury

O Autorach/Contributors

Polski Rocznik Muzykologiczny

„Polski Rocznik Muzykologiczny” został powołany do życia za sprawą Adolfa Chybińskiego w 1935 roku. Niestety wówczas ukazały się tylko dwa tomy (drugi tom w 1936 roku). W 2004 roku, po prawie 70 latach, z inicjatywy Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, został wydany trzeci tom, który dedykowano pamięci twórców polskiej muzykologii Profesorom Zdzisławowi Jachimeckiemu i Adolfowi Chybińskiemu. Rocznik zamieszcza artykuły i komunikaty z zakresu wszyskich subdyscyplin muzykologicznych, w tym m.in. wybrane materiały z Ogólnopolskich Konferencji Muzykologicznych ZKP. Pismo ma charakter dwujęzyzny – publikuje teksty w języku polskim i angielskim.

Rok 2016 wraz z XIV tomem Rocznika rozpoczął nowy etap w dziejach naszego czasopisma, związany ze współpracą z Polskim Wydawnictwem Muzycznym, prestiżową oficyną wydawniczą specjalizującą się w publikacjach nut oraz książek o tematyce muzycznej.

Redakcja i wydawca

Komitet redakcyjny:

dr hab. Iwona Lindstedt – red. naczelna, dr Beata Bolesławska‑Lewandowska, dr hab. J. Katarzyna Dadak‑Kozicka, dr hab. Małgorzata Gamrat, dr Grzegorz Kubies, dr hab. Agnieszka Leszczyńska

Rada redakcyjna:

prof. dr hab. Zofia Helman, prof. dr Mihály Ittzés, prof. dr hab. Mirosław Perz, prof. dr hab. Irena Poniatowska, dr Ian Rumbold, prof. dr Adrian Thomas, prof. dr Hana Urbancová, prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek, prof. dr hab. Elżbieta Witkowska-Zaremba, prof. dr hab. Alina Żórawska-Witkowska.

Wydawca:
Sekcja Muzykologów ZKP
Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Procedura recenzowania

„Polski Rocznik Muzykologiczny" jest czasopismem recenzowanym wedle wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów (spoza Komitetu Redakcyjnego i Rady Redakcyjnej). Autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości („double blind review process") i nie zachodzi pomiędzy nimi konflikt interesów. Recenzje mają formę pisemną, na podstawie stałego formularza (do pobrania tutaj). Nazwiska recenzentów ujawniane są w każdym roczniku drukowanej wersji czasopisma.

Lista recenzentów w 2016 roku:
Beata Bolesławska-Lewandowska, Katarzyna Dadak-Kozicka, Małgorzata Gamrat, Agnieszka Leszczyńska, Ewa Schreiber, Sławomira Żerańska-Kominek.

Lista recenzentów w 2017 roku:

dr Beata Bolesławska‑Lewandowska, IS PAN; dr hab. J. Katarzyna Dadak‑Kozicka, UMFC; dr hab. Małgorzata Gamrat, IM UW; dr Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, AM Bydgoszcz; dr hab. Tomasz Nowak, IM UW; dr Ewa Schreiber, IM UAM; prof. Beniamin Vogel, US; prof. dr hab. Sławomira Żerańska‑Kominek, IM UW

Lista recenzentów w 2018 roku:

dr Agnieszka Chwiłek, IM UW; dr hab. Rafał Ciesielski, IM UZ; dr hab. Agnieszka Draus, AM Krak.w; dr Mariusz Gradowski, IM UW; prof. dr hab. Anna Granat-Janki, AM Wrocław; dr Jolanta Guzy-Pasiak, IS PAN; dr Grzegorz Kubies, Warszawa; dr Sylwia Makomaska, IM UW; prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech, IM UWr; dr hab. Violetta Przech, AM Bydgoszcz; dr Małgorzata Sieradz, IS PAN; prof. dr hab. Marta Szoka, AM Ł.dź; dr hab. Marcin Trzęsiok, AM Katowice; prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz, IM UJ

Dla autorów W celu przeciwdziałania przypadkom „ghostwriting" redakcja wymaga pisemnej deklaracji autorstwa tekstu zgłoszonego do publikacji oraz oświadczenia, że przedłożony artykuł nie był wcześniej nigdzie publikowany, a w przypadku artykułów przygotowanych przez więcej niż jednego autora ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji.

Instrukcje dla autorów do pobrania tutaj.

„Polski Rocznik Muzykologiczny” jest finansowany ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Polski Rocznik Muzykologiczny – numery archiwalne

Tom XV (2017)

„POLSKI ROCZNIK MUZYKOLOGICZNY” t. XV (2017)
„Muzyka i władza”

Polski Rocznik Muzykologiczny 2017

Okładka/Cover
Spis treści/Contents
Od redakcji/From the Editor

Muzyka i władza

Lisa Jakelski: Mobilizing Performers, Scores, and Avant‐Gardes: The Warsaw Autumn International Festival of Contemporary Music in the 1960s
Krzysztof Meyer: The Impact of the Cold War on the Polish School of Composition
Beata Bolesławska-Lewandowska: Zygmunt Mycielski na łamach paryskiej „Kultury”
Tomasz Nowak: Miejsce i rola muzyki tradycyjnej w kulturze PRL w świetle publikacji z lat 1947–1956
Anastasiya Niakrasava: Cenzura i „czarne listy” w muzyce popularnej Europy Środkowo‐Wschodniej. Studium na podstawie wybranych przykładów
Sylwia Makomaska: Antyutopia w praktyce... (?) Inżynieria akustyczna we współczesnej przestrzeni komercyjnej
Irena Bieńkowska: Listy muzyków Stanisława Mateusza Rzewuskiego (1662–1728) do Giovanniego Antonia Ricieriego
Grzegorz Kubies: Rogi šôp̄ār w opowiadaniu biblijnym o zajęciu Jerycha
Mieczysław Tomaszewski: Narracja dzieła muzycznego jawna i domyślna, poufna i tajemna

Varia

Krzysztof Bilica: Melos polski nad Dunajem. Klauzule sarmackie i kadencja polska w XIX‐wiecznej muzyce obszaru niemieckojęzycznego

wersja multimedialna TUTAJ

Janusz Musialik: Bydgoska wytwórnia fisharmonii M. Wybrański i S‐ka
Maria Magdalena Kominek-Karolak: Niespełnione doświadczenie muzyki

Komunikaty

Edward Boniecki: Rodzina Emanuela Kani. Notatki do biografii pianisty i kompozytora

O Autorach/ContributorsTOM XIV (2016)

„POLSKI ROCZNIK MUZYKOLOGICZNY” t. XIV (2016)
„Muzyka w klasztorach”

Spis treści/Contents
Od redakcji/From the Editor 

Muzyka w klasztorach

Agnieszka Budzińska‑Bennett: Inter natos mulierum. Pieces for St. John the Baptist from the Cistercian Convent of Las Huelgas
Ewa Hauptman‑Fischer: Musical Gifts. Dedications in Silesian Music Manuscripts of Monastic Provenance

Muzyka polska

Ewa Czachorowska‑Zygor: Od Rotazione do Scherzi musicali. Adam Walaciński między nurtami, stylami i konwencjami
Agnieszka Draus: Z pogranicza technik, stylów i gatunków. Parodia i pastisz w twórczości Marka Stachowskiego
Barbara Literska: Czy „Chopin zabronił”? O przekraczaniu granic Chopinowskiego oryginału w jego transkrypcjach
Małgorzata Woźna‑Stankiewicz: Muzyczna codzienność w plenerach galicyjskiego Krakowa

Etnomuzykologia

Tomasz Nowak: Polskie tańce narodowe – emblemat polskości czy zjawisko pogranicza europejskiego
Sławomira Żerańska‑Kominek: Muzykologia porównawcza. Utracone szanse etnomuzykologii?

Varia

Nicholas Reyland: Preisner’s Presence
Mariusz Gradowski: Historyczne zakresy terminu big beat w perspektywie stylistyczno‑gatunkowej
Anna Chęćka: W pułapce czystego rozumu. Jak przywrócić muzyce należne jej miejsce w dyskursie humanistycznym?
Małgorzata Sokalska: Zdradzie i zdradzie w operowych adaptacjach Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza

O autorach/Contributors

Polski Rocznik Muzykologiczny 2016 dofinansowano w ramach umowy nr 575/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


TOM XIII (2015)

„POLSKI ROCZNIK MUZYKOLOGICZNY” t. XIII (2015)
„Na siedemdziesięciolecie ZKP”

Strony tytułowe
Spis treści
Od redakcji/From the Editor

Cindy Bylander: Clichés Revisited: Poland’s 1949 Łagów Composers’ Conference
Grzegorz Kubies: Tuba Dei. Motyw anioła-fanfarzysty w Ołtarzach Sądu Ostatecznego Jheronimusa Boscha i jego warsztatu
Jacek Iwaszko: Kompozycje z wawelskiego rękopisu Kk I.2 związane z kultem świętych
Agnieszka Leszczyńska: O muzyce w obrzędach koronacyjnych królów polskich
Beniamin Vogel: Do dziejow tradycji muzycznych zamku w Podhorcach
Irena Bieńkowska: Śpiewacy Pawła Karola Sanguszki (1680–1750) w drugiej i trzeciej dekadzie XVIII wieku
Wojciech Nowik: Ku uniwersalizmowi sztuk – Franciszek Liszt Lata pielgrzymki. Rok drugi. Włochy
Mateusz Andrzejewski: Rękopis królodworski i jego rezonans w literaturze muzycznej
Anna Nowak: Tetmajer i polska liryka wokalna
Barbara Literska: Krytyka miała rację? Film Samson Andrzeja Wajdy i II Symfonia Tadeusza Bairda
Anna Granat-Janki: Muzyka Marty Ptaszyńskiej a sztuki wizualne. Inspiracje i związki
Noty o autorachTOM XII (2014)

„POLSKI ROCZNIK MUZYKOLOGICZNY” t. XII (2014)
„Oskar Kolberg – prekursor europejskiej folklorystyki”

Pełna treść w formacie pdf

Spis treści:
Od Redakcji / From the Editor
Hana Urbancová, Oskar Kolberg and Slovak Ethnomusicology
Aušra Žičkienė, O pieśniach pogrzebowych na Wileńszczyźnie w kontekście dokumentacji Oskara Kolberga
Jerzy Bartmiński, O symbolicznym języku folkloru
J. Katarzyna Dadak-Kozicka,  Narracyjność i symbolika w „Ludzie” Oskara Kolberga
Ewa Sławińska-Dahlig, Fryderyk Chopin w świetle korespondencji Oskara Kolberga
Arleta Nawrocka-Wysocka, Nurt ewangelicki w dokumentacji Oskara Kolberga
Zbigniew Chaniecki, Książę Aleksander Sapieha był pierwszy. Refleksje o narodzinach polskiego ludoznawstwa
Piotr Dahlig, Dokumentowanie wykonawców – tradycja Kolbergowska a współczesność
Zbigniew Jerzy Przerembski, Kolbergowska dokumentacja ludowej muzyki instrumentalnej z perspektywy współczesnych badań
Tomasz Nowak,  Znaczenie zbiorów Oskara Kolberga dla współczesnych badań choreologicznych
Bożena Muszkalska, Wątki żydowskie u Kolberga na tle historyczno-kulturowym
Katarzyna Szyszka, Oskar Kolberg i Bogumił Hoff a muzyka ludowa Beskidu Śląskiego
Beniamin Vogel, Z fortepianem w herbie – saga rodu SzkielskichTOM XI (2013)

„POLSKI ROCZNIK MUZYKOLOGICZNY” t. XI (2013)

Pełna treść w formacie pdf

Spis treści:
Od Redakcji / From the Editor
Hana Urbancová, Pieśń ludowa i naukowe konteksty jej badań na Słowacji
Grzegorz Kubies, Między Bogiem a Kościołem i Synagogą.Muzykujący aniołowie w obrazie Fontanna życia z kręgow Jana van Eycka
Agnieszka Leszczyńska, Dzieło Mikołaja Zieleńskiego i zaginiony rękopis 4713 z Biblioteki Ordynacji Krasińskich: spojrzenie na dwa staropolskie źródła z perspektywy liturgicznej
Magdalena Walter-Mazur, Osiemnastowieczna praktyka muzyczna w klasztorach żeńskich w Sandomierzu, Staniątkach i Starym Sączu — próba porównania
Małgorzata Lisecka, Afekt i patos po Rousseau: przemianyw definiowaniuwybranych pojęć retoryki muzycznej we francuskich słownikach muzycznych końca XVIII i pierwszej połowy XIX wieku
Mateusz Andrzejewski, Kult św. Cyryla i Metodego jako aspekt tzw. ideologii słowiańskiej w muzyce – na podstawie źródeł czeskich, polskich i południowosłowiańskich
Magdalena Dziadek, Karel Konrád –– czeski propagator dawnej muzyki polskiej
Zbigniew Przerembski, Muzycy tradycyjni i ludowi w katolickich ceremoniach w Polsce
Weronika Grozdew-Kołacińska, Źródła muzycznej kultury religijnej diaspory katolickiej w Bułgarii
Katarzyna Szyszka,  „Dej Pon Bog wiecior, dziyń wiesioły”.O kolędowaniu w Beskidzie Śląskim
Violetta Przech, System centrowy i koncepcja formy Zbigniewa Bargielskiego

 


TOM X (2012)

„POLSKI ROCZNIK MUZYKOLOGICZNY” t. X (2012)

Pełna treść w formacie pdf

Spis treści:
Od Redakcji / From the Editor

Barbara Przybyszewska-Jarmińska, O dokonaniach źródłoznawczych, dorobku redakcyjnym i działalności muzykologicznej Elżbiety Wojnowskiej. In memoriam
Zbigniew Skowron, Carla Dahlhausa myśli o strukturalnej historii muzyki
Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, Perspektywy polskich badań archeomuzykologicznych
Magdalena Tomsińska, Gdańska tabulatura lutniowa D−B Danzig 4022
Magdalena Oliferko, Improwizacja i rytmiczna inegalizacja a zapis muzyczny baroku
Anna Ryszka-Komarnicka, Judyta i Holofernes – oratoryjne odpowiedniki bohaterów barokowej opery, Amazonki i Tyrana
Agnieszka Chwiłek, Kameralistyka polska drugiej połowy XIX wieku – problematyka badawcza
Jacek Szerszenowicz, Audiowizualność – piąty stan muzyki
Piotr Dahlig, Biografie muzyków w badaniach etnomuzykologicznych
Rafał Ciesielski, Jazz - terra incognita polskiej muzykologiiTOM IX (2011)

„POLSKI ROCZNIK MUZYKOLOGICZNY” t. IX (2011)
„Na stulecie polskiej muzykologii”

Pełna treść w formacie pdf

Spis treści:
Od Redakcji / From the Editor

Małgorzata Sieradz, „Natus est ROCZNIK MUZYKOLOGICZNY!” „Polski Rocznik Muzykologiczny” w korespondencji od i do Adolfa Chybińskiego
Agnieszka Leszczyńska, Co mogli śpiewać renesansowi gimnazjaliści: kilka uwag o rękopisie vok. mus. i hs. 76g z Biblioteki Uniwersyteckiej w Uppsali
Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Vincenzo Scapitta da Valenza i inni. O franciszkańskich muzykach związanych z patronatem polskich Wazów
Zbigniew Jerzy Przerembski, Okrężne u hrabiego Marchockiego. Z najstarszych przekazów o udziale muzyki w obrzędach dożynkowych
Beniamin Vogel, Fortepiany Marii Szymanowskiej
Elżbieta Zwolińska, O domniemanej aluzji pieśniowej w II części Chopinowskiego Tria g-moll op. 8 i o profesorze Bronisławie Rutkowskim
Edward Boniecki, Duża ciemnożółta koperta. Karol Szymanowski a literatura
Piotr Dahlig, Pieśń ludowa w praktyce społecznej okresu międzywojennego w Polsce
Iwona Lindstedt, Gdy technologia nie nadąża za ideą, czyli o historii gramofonu jako narzędzia kompozytorskiego
J. Katarzyna Dadak-Kozicka, Początek powojennej batalii o muzykę w świetle dokumentów z Walnych Zjazdów Związku Kompozytorów Polskich
Beata Bolesławska-Lewandowska, II Symfonia Witolda Lutosławskiego i II Symfonia Henryka M. Góreckiego – dwie koncepcje późnoawangardowej symfonii dwuczęściowej


TOM VIII (2010)

„POLSKI ROCZNIK MUZYKOLOGICZNY” t. VIII (2010)
„Kompozytor na obczyźnie. W 200-lecie urodzin Fryderyka Chopina”

Spis treści:
Od Redakcji / From the Editor
Teresa Nowak, Tomasz Nowak, Twórczość kompozytorów łużyckich i kwestia ich tożsamości narodowej
Agnieszka Leszczyńska, Rękopis Thannenwald – domniemany repertuar elbląskiego convivium musicum  
Irena Bieńkowska, Muzykalia i teatralia w zbiorach biblioteki ordynackiej w Nieświeżu XVII i I połowy XVIII wieku. Zbiory bialskie
Magdalena Walter-Mazur, Status zakonnic śpiewaczek i instrumentalistek w XVII i XVIII wieku. Profesjonalizacja zakonnic-muzyków na przykładzie polskich benedyktynek 
Ryszard Daniel Golianek, Włoch? Francuz? Anglik? Polak? Społeczne, polityczne i narodowe konteksty działalności artystycznej Józefa Poniatowskiego (1816–1873)
Anna Ryszka-Komarnicka, Fortepianista i kompozytor Ferdinand Quentin Dulcken w Warszawie (ca 1851-1863)
Renata Skupin, Egzotyzm i postacie egzotyki w muzyce – próba rewizji problemu
Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, Metamorfozy dziada-lirnika w sztuce polskiej XIX i początku XX wieku
Beata Bolesławska-Lewandowska, Symfonia jako wypowiedź publiczna i „zapis poglądu na świat” – na przykładzie symfonii kompozytorów polskich II połowy XX wieku

Panel: „Twórca między ojczyzną a obczyzną”

Katarzyna Dadak-Kozicka, Twórca wobec ojczyzny i obczyzny. Wprowadzenie
Leszek Kolankiewicz, Jerzy Grotowski na uchodźstwie
Zofia Helman Emigranci z wyboru
Małgorzata Gąsiorowska, Rodzeństwo Bacewiczów wobec ojczyzny
Barbara Przybyszewska-Jarmińska,  Muzycy obcy i swoi na wieloetnicznych dworach królów Polski z dynastii Wazów
Mirosław Perz, „Ledwie pamiętam jak w kraju śpiewają” – głos w dyskusji


TOM VII (2009)

„POLSKI ROCZNIK MUZYKOLOGICZNY” t. VII (2009)
„Odwieczne pieśni.... Mieczysławowi Karłowiczowi w stulecie śmierci”

Spis treści:
Od Redakcji / From the Editor
Edward Boniecki, „Diabły z Loudun” Krzysztofa Pendereckiego a sprawa Urbana Grandiera
Zofia Helman, „Diabły z Loudun” Krzysztofa Pendereckiego: gatunek – forma – styl
Agnieszka Chwiłek  Znaczenie ostatnich pieśni Roberta Schumanna i Johannesa Brahmsa w ich późnej twórczości
Agnieszka Draus, Cykl „Am Himmel wandre ich...” Karlheinza Stockhausena. Kompozytor a minimalizm
Katarzyna Dadak-Kozicka,  Kategoria twórczości w edukacji muzycznej
Ryszard Wieczorek, Muzyka w kulturze dworskiej z perspektywy teorii wymiany społecznej
Agnieszka Leszczyńska, De Drusina – rodzina muzyków z Gdańska
Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Niezauważona „Fantazja” na 4 instrumenty Francesca Maffona. Rękopis GB-Och Mus. 372-376 jako ślad misji dyplomatycznej Pawła Działyńskiego do królowej Anglii Elżbiety I w 1597 roku?
Elżbieta Wojnowska, Meandry i granice atrybucji dzieła muzycznego. Transkrypcje muzyki wokalnej w tabulaturach legnickich (I poł. XVII wieku)
Beata Stróżyńska, Czy XVIII-wieczna symfonia polska jest polska – czyli rozważania o tym, jak się elementy rodzime z obcymi krzyżowały
Ryszard Daniel Golianek, Idea postępu w twórczości operowej w świetle rozprawy Józefa Poniatowskiego „Les Progrès de la musique dramatique” (1859)


TOM VI (20072008)

„POLSKI ROCZNIK MUZYKOLOGICZNY” t. VI (2007–2008)
„Karolowi Szymanowskiemu i Hieronimowi Feichtowi in memoriam”

Spis treści:
Hieronim Feicht, O Karolu Szymanowskim. Teksty znane i nieznane
Wojciech Kałamarz, Karol Szymanowski w rękopisach Hieronima Feichta
Edward Boniecki, Hasło „Roger”. Bohater opery Karola Szymanowskiego „Król Roger” w teatrze duszy Tadeusza Micińskiego
Zofia Helman, Motywy przewodnie w „Królu Rogerze”
Katarzyna Dadak-Kozicka, Ewolucja rodzimości w postawie twórczej Karola Szymanowskiego
Austė Nakienė, Rūta Žarskienė, Litewskie drewniane trąby ragai i daudytės od XVI do XX wieku
Beata Stróżyńska, Symfonia, sonata czy andante? Nieporozumienia terminologiczne w XVIII-wiecznej muzyce instrumentalnej na przykładzie utworów 'pro processione' Marcina J. Żebrowskiego
Krzysztof Rottermund, Johann Wilhelm Gabrielski – zapomniany kompozytor i wirtuoz fletu
Renata Skupin, Topos drogi w twórczości orkiestrowej Giacinto Scelsiego
Mariusz Wrona, Brzmieniowy aspekt muzyki organowej w świetle teorii sonorystycznej Józefa M. Chomińskiego
Tomasz Nowak, Współczesna twórczość kompozytorów balijskich na przykładzie działalności I Wayan Berata

Sprawozdania

Arleta Nawrocka-Wysocka, Badania pieśni religijnych ewangelików ze Śląska Cieszyńskiego

Recenzje

Marcin Oleksy  Tomasz Nowak, „Tradycje muzyczne społeczności polskiej na Wileńszczyźnie”, 2005
Katarzyna Dadak-Kozicka  Ks. Hieronim Feicht, „Wspomnienia”, 2008


TOM V (2006)

„POLSKI ROCZNIK MUZYKOLOGICZNY” t. V (2006)

Spis treści:
Zofia Helman, Pojęcie stylu a muzyka XX wieku
Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, Twarz Ñamçapy. O roli muzyki w micie andyjskim
Sławomira Żerańska-Kominek, Pieśń ptaków – pieśń aniołów. Muzyka w Der Minne Regel Eberharda Cersne (1404)
Mirosław Perz, Bergamaska w Melodiach Mikołaja Gomółki (1580)?
Agnieszka Leszczyńska, Tropem Francisca de Rivulo. Nowe wątki i hipotezy
Elżbieta Wojnowska, Problem muzyki okolicznościowej. Utwory Eccarda, Stobaeusa i innych kompozytorów zachowane w Królewcu/Kaliningradzie
Paweł Gancarczyk, Druki muzyczne XVI–XVII wieku w Bibliotece Muzeum Narodowego w Warszawie
Alina Żórawska-Witkowska, Parodie dramma per musica w warszawskim teatrze Augusta III
Agnieszka Chwiłek, Problematyka formalno-gatunkowa Noveletten op. 21 Roberta Schumanna
Ryszard D. Golianek, Gatunki operowe w twórczości Józefa Michała Ksawerego Poniatowskiego
Grzegorz Zieziula, Nurt kosmopolityczny w polskiej twórczości operowej drugiej połowy XIX wieku
Magdalena Dziadek, Idea „filmowej” inscenizacji operowej i jej wpływ na myślenie o operze jako gatunku


TOM IV (2005)

„POLSKI ROCZNIK MUZYKOLOGICZNY” t. IV (2005)
„Polskość, europejskość, uniwersalizm muzyki”

Spis treści:
Magdalena Dziadek, Styl czy kierunek? O wyborach terminologicznych polskich teoretyków i krytyków nowej muzyki
Alicja Jarzębska, Problem stylu muzycznego w świetle nauk kognitywnych
Agnieszka Leszczyńska, Technika parodii w twórczości renesansowych kompozytorów kręgu gdańskiego        
Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Włoskie „szkoły” polichóralności z perspektywy dworów polskich Wazów i austriackich Habsburgów
Paweł Gancarczyk, W sprawie wysokości nakładów w XVI-wiecznych druków muzycznych
Grzegorz Zieziula, Werystyczne loci communes i relikty grand opéra: Il Vendicatore (Mściciel), opera Adama Münchheimera
Sławomira Żerańska-Kominek, Motywy muzyczne w ikonografii „dzieci planet”
Piotr Dahlig, Lament – między przeżywaniem a teatralizacją
Zbigniew J. Przerembski, O stylu gry i repertuarze polskich dudziarzy
Jacek Jackowski, Zwyczaj bicia w kocioł podczas procesji eucharystycznych w Łowickiem
Jadwiga R. Bobrowska, Jaką muzykę lubił Mikołaj Rej z Nagłowic?
J. Katarzyna Dadak-Kozicka, Styl pieśni – styl życia. Rozważania ilustrowane przykładami folkloru Podlasia


TOM III (2004)

„POLSKI ROCZNIK MUZYKOLOGICZNY” t. III (2004)
„Profesorom Zdzisławowi Jachimeckiemu i Adolfowi Chybińskiemu – twórcom polskiej muzykologii in memoriam”

Spis treści:
Agnieszka Leszczyńska, Johannes Celscher – kompozytor środkowoeuropejski
Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Z luterańskiego wyboru. Zachowany repertuar wokalno-instrumentalnej muzyki religijnej kapelistów polskich Wazów
Irena Bieńkowska, Relacja patron–artysta: Hieronim Florian Radziwiłł (1715–1760) i jego muzycy
Alina Żórawska-Witkowska, Zespół comici italiani na warszawskim dworze Augusta III
Grzegorz Zieziula, Do dyskusji o „kosmopolityzmie”: Livia Quintilla Noskowskiego i Filenis Statkowskiego w oczach krytyki prasowej
Mieczysław Tomaszewski, Utwór muzyczny w perspektywie intertekstualnej
J. Katarzyna Dadak-Kozicka, Rodzimość muzyki według XIX-wiecznych folklorystów
Zbigniew Jerzy Przerembski, Wystawy ludoznawcze jako źródło w badaniach kultury muzycznej

Komunikaty

Czesław Grajewski, Wokół zagadnienia psalmodii paneuropejskiej
Mieczysław Mejor, Nieznane pieśni Sebastiana Klonowica (1) – wstępna prezentacja
Elżbieta Wojnowska, Nieznane pieśni Sebastiana  Klonowica (2) – spojrzenie muzykologa

Twórcom polskiej muzykologii – profesorom Zdzisławowi Jachimeckiemu i i Adolfowi Chybińskiemu in memoriam

Magdalena Dziadek  Adolfa Chybińskiego i Zdzisława Jachimeckiego droga do muzykologii uniwersyteckiej
Mieczysław Tomaszewski  O profesorze Zdzisławie Jachimeckim
Alicja Jarzębska  Profesor Zdzisław Jachimecki – założyciel krakowskiej muzykologii
Tadeusz Przybylski  Początki studiów muzykologicznych w Krakowie
Karol Mrowiec  Wspomnienie o profesorze Zdzisławie Jachimeckim
Anna Czekanowska  O profesorze Adolfie Chybińskim i narodzinach polskiej muzykologii
Krystyna Winowicz  Profesor Adolf Eustachy Chybiński
Ludwik Bielawski  Adolf Chybiński – twórca polskiej etnografii muzycznej
Krystyna Turek  Śląskie tańce ludowe w pracach Adolfa Chybińskiego
Elżbieta Jasińska-Jędrosz  Adolf Chybiński w świetle korespondencji z polskimi kompozytorami