ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa, tel. (+48 22) 831 17 41, 831 16 34, faks 887 40 52, mail:zkp@zkp.org.pl

PREZES HONOROWY KRZYSZTOF PENDERECKI

Konkurs na stanowisko dyrektora Warszawskiej Jesieni

Związek Kompozytorów Polskich informuje, że 22 października 2015 roku rozstrzygnięty został  Konkurs na stanowisko Dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”.

Dziewięcioosobowa Komisja Konkursowa przeprowadziła rozmowy z trzema kandydatami dopuszczonymi do II etapu Konkursu i zarekomendowała Prezydium Zarządu Głównego jako nowego Dyrektora Festiwalu – Jerzego Kornowicza. Prezydium zaakceptowało rekomendację Komisji. Nowy Dyrektor rozpocznie swoją pracę od zaprogramowania „Warszawskiej Jesieni 2017”.

Konkurs zorganizowany został przez Związek Kompozytorów Polskich na podstawie zapisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, pomimo faktu, że podmioty pozarządowe nie są adresatami tej ustawy. Przez odwołanie się do procedury ustawy Związek Kompozytorów Polskich daje wyraz przejrzystości decyzyjnej oraz potrzebie stosowania standardów publicznej otwartości. Festiwal  – stworzony w roku 1956  i od tego czasu organizowany przez ZKP – jest narodowym dobrem kultury i sztuki muzycznej, ZKP zaś działa na rzecz  Festiwalu również w wyniku społecznego mandatu.

Skład Komisji Konkursowej: Marta Szoka, Joanna Wnuk-Nazarowa, Krzysztof Baculewski, Marek Chołoniewski, Eugeniusz Knapik, Mieczysław Kominek, Andrzej Kosowski, Tomasz Thun-Janowski, Tadeusz Wielecki.

 Warszawa, 22 października 2015                                

Pełnomocnik Prezydium Zarządu Głównego ZKP
ds. Konkursu na stanowisko Dyrektora Festiwalu „Warszawska Jesień”
Mieczysław Kominek
Prezes ZKP

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Związek Kompozytorów  Polskich informuje, że 7 października 2015 roku rozstrzygnięty został I etap Konkursu na stanowisko Dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”. Dziewięcioosobowa Komisja Konkursowa zapoznała się z materiałami nadesłanymi przez sześcioro Kandydatów, dokonała ich analizy formalnej oraz merytorycznej i na tej podstawie przedstawiła swoje rekomendacje dla poszczególnych Kandydatów. Prezydium Zarządu Głównego ZKP, po zapoznaniu się z rekomendacjami członków Komisji Konkursowej, zakwalifikowało do II etapu osoby, które otrzymały więcej niż jedną rekomendację.

W II etapie przewidziane są rozmowy Komisji Konkursowej z Kandydatami, które odbędą się w dniu 21 października br. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony 23 października 2015.

Kandydaci dopuszczeni do II etapu Konkursu na stanowisko Dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”:

Ewa Bogusz-Moore,

Jerzy Kornowicz,

Krzysztof Kwiatkowski.

Konkurs organizowany jest przez Związek Kompozytorów Polskich na podstawie zapisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, pomimo faktu, że podmioty pozarządowe nie są adresatami tej ustawy. Przez odwołanie się do procedury ustawy Związek Kompozytorów Polskich daje wyraz przejrzystości decyzyjnej oraz potrzebie stosowania standardów publicznej otwartości. Festiwal  – stworzony w roku 1956  i od tego czasu organizowany przez ZKP – jest narodowym dobrem kultury i sztuki muzycznej, ZKP zaś działa na rzecz  Festiwalu również w wyniku społecznego mandatu.

Szczegółowy Regulamin Konkursu można znaleźć poniżej.

Warszawa, 7 października 2015

                                 Pełnomocnik Prezydium Zarządu Głównego ZKP
ds Konkursu na stanowisko Dyrektora Festiwalu „Warszawska Jesień”
Mieczysław Kominek
Prezes ZKP

Poniżej zamieszczamy skład Komisji Konkursowej Konkursu na stanowisko Dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” oraz regulamin Konkursu.

Skład Komisji Konkursowej:

1. Krzysztof Baculewski
2. Marek Chołoniewski
3. Eugeniusz Knapik
4. Mieczysław Kominek
5. Andrzej Kosowski
6. Marta Szoka
7. Tomasz Thun-Janowski
8. Tadeusz Wielecki
9. Joanna Wnuk-Nazarowa

Regulamin Konkursu

 1. Związek Kompozytorów  Polskich (zwany dalej Organizatorem) ogłasza Konkurs na stanowisko Dyrektora MFMW „Warszawska Jesień” (zwanego dalej Festiwalem) na okres trzech do pięciu edycji Festiwalu od roku 2017. Ostateczna ilość edycji zostanie określona przez Organizatora.
  2. Harmonogram Konkursu i obejmowania funkcji Dyrektora Festiwalu
 • ·       8 września 2015 – ogłoszenie Konkursu podczas konferencji prasowej Festiwalu
 • ·       30 września 2015 – termin dostarczenia przez Kandydatów  materiałów wymaganych regulaminem
          oraz ogłoszenie przez Prezydium Zarządu Głównego ZKP składu Komisji Konkursowej (zwanej dalej
          Komisją)
 • ·       7 października 2015 – ogłoszenie wyników I etapu Konkursu
 • ·       21 października 2015 – II etap: rozmowa z Kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu Konkursu
 • ·       23 października 2015 – ogłoszenie wyników Konkursu
 • ·       2 listopada 2015 – objęcie funkcji Pełnomocnika ZKP ds Festiwalu 2017 przez Zwycięzcę Konkursu
 • ·       30 września 2016 – zakończenie pracy dotychczasowego Dyrektora Festiwalu
 • ·       1 października 2016 – objęcie funkcji Dyrektora Festiwalu przez dotychczasowego Pełnomocnika

3. Konkurs organizowany jest na podstawie wybranych rozwiązań ustawy o powoływaniu i prowadzeniu instytucji kulturalnych, pomimo faktu, że podmioty pozarządowe nie są adresatami tej ustawy. Przez odwołanie się do procedury ustawy Organizator daje wyraz przejrzystości decyzyjnej oraz potrzebie stosowania standardów publicznej otwartości. Festiwal  – stworzony w roku 1956  i od tego czasu organizowany przez ZKP - jest narodowym dobrem kultury i sztuki muzycznej, zaś Organizator działa na rzecz  Festiwalu również w wyniku społecznego mandatu.

4. Zadaniem Dyrektora jest służenie rozwojowi Festiwalu  jako wydarzeniu o oddziaływaniu międzynarodowym, istotnym dla kulturowego poinformowania polskich i warszawskich odbiorców kultury oraz ich uczestnictwa w przepływie idei twórczych. Festiwal zgodnie z jego tradycją ma stanowić forum muzycznej nowoczesności, prezentacji współczesnej muzyki artystycznej z Polski i całego świata oraz być spotkaniem z publicznością poszukującą. Ma cechować się najwyższym poziomem artystycznym, być otwarty na zmiany zachodzące w materii muzycznej, estetyce i kulturze, prezentować przekrój sztuki  kompozytorskiej ukazywanej w kontekście wszelkich innych form muzycznych i okołomuzycznych - z użyciem nowych mediów, różnego stopnia improwizacji, otwarciem na konteksty społeczne oraz wszelkie muzyczne postawy twórcze i idee istotne artystycznie i kulturowo. Festiwal powinien charakteryzować się różnorodnością programową i wielością sposobów artystycznych prezentacji, przy dbałości o prezentację muzyki nowej w kontekście tradycji.

5. Do obowiązków Dyrektora Festiwalu należy:

 • ustalenie programu Festiwalu i jego realizacja merytoryczna;
 • koordynowanie prac Komisji Programowej festiwalu, ustalenie i realizacja projektów (w ramach istniejących
 • możliwości finansowych i organizacyjnych);
 • pozyskiwanie środków finansowych na rzecz Festiwalu ze źródeł państwowych rządowych, społecznych,
 • prywatnych i innych - polskich i zagranicznych;
 •                zarządzanie środkami finansowymi uzyskanymi na Festiwal zgodnie z warunkami na jakich zostały
                przyznane.

6. Wymogi formalne wobec Kandydatów:

 • obywatelstwo polskie;
 • ukończone studia wyższe;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

7. Wymagania merytoryczne wobec Kandydatów:

 • doświadczenie w programowaniu i organizowaniu wydarzeń muzyki współczesnej;
 • gruntowna wiedza muzyczna, w szczególności w zakresie muzyki współczesnej;
 • wizja Festiwalu w kontekście jego tradycji;
 • znajomość charakteru najważniejszych festiwali muzyki współczesnej w Polsce i na świecie; 
 • znajomość sposobów pozyskiwania środków finansowych i ogólnych warunków prawnych w sferze organizacji wydarzeń artystycznych.  

8. Konkurs ma charakter otwarty i jest dwuetapowy.

9. Pierwszy etap polega na ocenie przez Komisję Konkursową materiałów dostarczonych przez Kandydatów w formie pisemnej do dnia 30 września 2015 r. do Sekretariatu ZKP. W dniu 7 października zostaną ogłoszone wyniki 1 etapu Konkursu. Do drugiego etapu Komisja  kwalifikuje Kandydatów wybranych spośród uczestników etapu pierwszego. Drugi etap ma formę rozmów Komisji z Kandydatami, które odbędą się 21 października 2015 roku. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 23 października 2015 roku.  

10.  Materiały pisemne wymagane w 1 etapie Konkursu:

 •       życiorys, w tym edukacja i przebieg dotychczasowej drogi artystycznej; 
 •       ogólna wizja Festiwalu (nie więcej niż 3 strony).

11. Skład Komisji Konkursowej:

 •       dwóch reprezentantów Zarządu ZKP
 •       dwie osoby wskazane przez Organizatora spoza Zarządu ZKP
 •       dwie osoby wskazane przez Komisję Programową Festiwalu
 •       trzy osoby reprezentujące polskie publiczne instytucje artystyczne, partnerów i współorganizatorów
        Festiwalu, zaproszone przez Organizatora

12. Od chwili rozstrzygnięcia Konkursu jego Zwycięzca zostaje członkiem Komisji Programowej Festiwalu o statusie Pełnomocnika ZKP ds Festiwalu organizowanego w 2017 roku i podejmuje decyzje w sprawie tego Festiwalu. Pełnomocnik bierze równocześnie udział w pracach nad Festiwalem organizowanym w roku 2016, w sprawie którego decyzje podejmuje dotychczasowy Dyrektor. Nominacja Pełnomocnika na Dyrektora Festiwalu następuje w październiku 2016 roku uchwałą Zarządu Głównego ZKP. Nowonominowany Dyrektor Festiwalu występuje do Zarządu Głównego ZKP o zatwierdzenie proponowanego przez siebie składu osobowego Komisji Programowej Festiwalu. Zatrudnienie dotychczasowego Dyrektora Festiwalu kończy się 30 września 2016 roku.

13. Pełnomocnik otrzyma wynagrodzenie w formie umowy o dzieło, Dyrektor pracuje na umowę o dzieło lub umowę o pracę. Wymiar finansowy umów jest przedmiotem negocjacji z Zarządem Głównym ZKP.  

14. Organizator jest interpretatorem Regulaminu Konkursu; zastrzega sobie prawo do podjęcia innej decyzji, niż Komisja Konkursowa, do zmian w harmonogramie Konkursu oraz odwołania Konkursu bez podania przyczyn.

Pełnomocnik Prezydium Zarządu Głównego ZKP
ds Konkursu na stanowisko Dyrektora Festiwalu „Warszawska Jesień”

Mieczysław Kominek
Prezes